Gemeenten Noordoost Fryslân treden harder op tegen drugscriminaliteit

Regio

Burgemeesters in het Noordoosten van Fryslân hebben de regels voor het (soft)drugsbeleid in hun gemeenten aangescherpt. De regels gaan in per 18 oktober 2018.

De burgemeesters krijgen hierbij de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen, of voor het publiek toegankelijke inrichtingen, te sluiten als daar sprake is van drugshandel. ,,Sa kinne wy as plysje en gemeenten better optrede tsjin drugskriminaliteit yn de omjouwing”, aldus burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland c.a.

De gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. worden steeds vaker geconfronteerd met drugscriminaliteit. Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel: ,,Yn regionaal ferban hawwe wy ôfspraken mei-ïnoar makke oer it bestriden fan drugshannel en illegale himptylt yn wenten en oare lokalen. Wy sette yn op it trochbrekken fan de organisearre drugskriminaliteit troch hurder op te treden tsjin illegale ferkeappunten en himpplantaazjes."

Om hiertegen op te treden hebben de gemeenten in nauw overleg met de politie de beleidsregels van Artikel 13b van de Opiumwet aangepast en geactualiseerd. Deze wet wordt ook wel aangeduid als de ‘Wet Damocles’. Wanneer in een woning of andere accommodatie drugs wordt verhandeld of hennep wordt geteeld, wordt nu bij een eerste overtreding het pand voor een bepaalde periode gelijk gesloten. Voorheen gebeurde dit bij de tweede overtreding.


Auteur

Redactie