Cbs Votum Nostrum wil zich aansluiten bij Pcbo Smallingerland

WIJNJEWOUDE

De Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Wijnjewoude heeft het voornemen om te fuseren met PCBO Smallingerland. De gemeente Opsterland reageert positief.

De besturen van de verenigingen voor PCBO Smallingerland en Wijnjewoude willen per 1 januari 2017 fuseren. De toestemming van de gemeente is nodig voor de goedkeuringsaanvraag bij het ministerie. Volgens voorzitter Johan Russchen van PCBO Wijnjewoude is het onderzoek naar de fusie afgerond en verkeert het plan nu in de besluitvormende fase. ,,Alle ynstânsjes binne akkoard, dus op himsels stiet neat in fusy noch yn'e wei.'' Het laatste woord is nu aan de leden van de vereniging, die op 12 september in een algemene ledenvergadering over het voorstel mogen beslissen. Kwaliteitsslag De Vereniging voor PCBO Smallingerland bestaat op dit moment uit in totaal 13 scholen in de dorpen in de gemeente Smallingerland. Het totaal aantal leerlingen bedraagt rond de 2.500. Het bestuur in Wijnjewoude heeft maar een school, cbs Votum Nostrum, met 108 leerlingen. Door aansluiting van Votum Nostrum bij de Smallingerland wil het bestuur een kwaliteitsslag maken in het verder professionaliseren van het bestuur. Gezien de toenemende complexiteit van de onderwijswetgeving en de financiële risico's die dat met zich meebrengt, vindt het Opsterlandse college het aansluiten bij een groter bestuur een voor de hand liggende stap. Volgens de gemeente Opsterland blijft de fusievereniging ook met 14 scholen en 2600 leerlingen voldoende overzichtelijk en blijft de menselijke maat behouden. ,,Betrokkenen en belanghebbenden houden zeggenschap. De keuzevrijheid van ouders verandert door de fusie niet en ook voor de huisvesting van scholen heeft de fusie geen gevolgen.'' Goeie stap Door de fusie wordt het voortbestaan verzekerd, maar het samengaan heeft ook praktische consequenties, erkent schooldirecteur Paul Mooij. Zo kan de school niet zomaar meer zelf nieuw personeel aannemen. ,,Wy draaie aanst mei yn de pool van Smellingerlân, ek by ferfanging foar sykte en sa. It hat foar- en neidielen, mar wy sjogge it as in goeie stap.'' De stap van Votum Nostrum is bijzonder, omdat de school zijn heil zoekt buiten de bestaande samenwerkingsverbanden. Votum Nostrum is namelijk een van de acht christelijke basisscholen in Opsterland die samen de VCSO vormen, de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland. Dat wordt op de site van de vereniging omschreven als 'een uniek samenwerkingsverband van autonome éénpitters'. De VCSO exploiteert 8 scholen, met ongeveer 1275 leerlingen en circa 115 personeelsleden. De personeelsleden zijn in dienst bij de deelnemende besturen. Zelfstandig De scholen zijn in hoge mate zelfstandig en elke schooldirecteur is verantwoordelijk voor het functioneren van de eigen school. Sinds 1 augustus 2014 kunnen de afzonderlijke besturen ervoor kiezen om het besturen van hun school over te dragen aan de bestuursdirecteur en het VCSO-bestuur. De vereniging werkt sindsdien aan het opzetten en invoeren van integraal personeelsbeleid, het zorgen voor goede huisvesting voor alle scholen en het professionaliseren van de bedrijfsvoering en de kwaliteitszorg. De organisatie wordt aangestuurd door bestuursdirecteur Willem Jongsma, die in dienst is bij het VCSO bestuur. Jongsma wil inhoudelijk nog niet op de voorgenomen fusie reageren. ,,It is noch te prematuer en sa lang't noch net alles yn kannen en kruken is, kin ik der eins neat sinnichs oer sizze.'' De wens van Wijnjewoude komt voor hem niet als een verrassing, omdat de kwestie al langer speelt. ,,Ik soe it wol spitich fine. De VCSO wurket op koöperative basis en dat funksjoneart prima.'' Kracht Als Wijnjewoude de plannen doorzet en het bestuur opgaat in de Smallingerlandse koepel, dan kan Votum Nostrum niet langer deel uitmaken van de VCSO. Toch hoeft dat niet het einde te beteken van de samenwerking met de andere Opsterlandse scholen, vindt Jongsma. ,,Sa is ek Eben Haëzer yn Oerterp net lid fan de VCSO, mar docht de skoalle wol op ûnderdielen mei ús mei. Dat is ek de kracht fan ús koperative foarm.'' De bestuursdirecteur van de VCSO is niet bang dat het voorbeeld van Wijnjewoude door andere Opsterlandse scholen zal worden gevolgd. In Nij Beets, waar hij directeur is van cbs De Arke, speelt het absoluut niet, zegt Jongsma stellig. ,,Dit spilet nergens. Ik bin der net benaud foar.''

Auteur

Fokke Wester