Meer kansen voor agrarisch natuurbeheer

Drachten

Naast de jaarlijkse 10,5 miljoen euro die agrarische collectieven ontvangen tot 2021, krijgen de collectieven jaarlijks 1,6 miljoen euro extra tot 2021.Dit geld komt vrij uit oude contracten met boeren.

Dit stelden Gedeputeerde Staten vast. Met het extra geld kunnen de collectieven hun lopende subsidieaanvraag uitbreiden om daarmee het agrarisch natuurbeheer te versterken. Van gebiedsplan naar subsidieaanvraag Sinds 1 januari 2016 zijn agrarische collectieven verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. In de gebiedsplannen die de collectieven opstellen staat het beheer van hun gebied beschreven. Denk hierbij aan het uitstellen van maaien zodat weidevogelnesten en –kuikens gespaard blijven. Boeren die aangesloten zijn bij een agrarisch collectief voeren het beheer uit. Voor deze werkzaamheden kunnen de collectieven een subsidie aanvragen. Zij dienen de gebiedsplannen in bij Gedeputeerde Staten Extra geld beschikbaar door aflopende contracten Naast de nieuwe werkwijze zijn er nog bestaande lopende contracten met individuele boeren. In deze oudere contracten staat hoeveel subsidie een boer krijgt voor het natuurbeheer. Bij het aflopen van de contracten komt budget beschikbaar dat ingezet wordt voor het nieuwe agrarisch natuurbeheer. De provincie beoordeelt elk jaar hoe het budget besteed wordt. De internationale doelen zijn daarbij leidend. Agrarisch natuurbeheer Agrarisch natuurbeheer moet ervoor zorgen dat de leefgebieden van onder meer vogelsoorten, vissen en amfibieën in stand blijven en versterkt worden. In het natuurbeheerplan die de provincie Fryslân opstelt staan de ambities en doelen van de gebieden. Hoe de doelen behaald worden is aan de collectieven die verantwoordelijke zijn voor de uitvoering.

Auteur

Redactie