Nieuwbouw School Lyndensteyn wacht nog op nieuwe Onderwijswet

BEETSTERZWAAG

School Lyndensteyn in Beetsterzwaag wil graag een nieuw gebouw, maar echte haast is er nog niet. Daarom wil de school eerst een nieuwe wet afwachten.

School Lyndensteyn diende vorig jaar bij de gemeente Opsterland een bouwaanvraag in voor vervangende nieuwbouw. Het doel daarvan was echter niet om al meteen de nodige vergunningen te krijgen, legt directeur Bauke Zeinstra uit. ,,We wisten dat de gemeente bezig was met een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. Daar stonden wij nog niet in en door die aanvraag heeft de gemeente ons er nu wel in opgenomen.'' Investeringen In het IHP legt Opsterland vast wat de stand van zaken is in het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente en wat er de komende vijftien jaar aan ontwikkelingen worden verwacht. In een bijbehorend programma worden de investeringen voor de eerstkomende vier jaar vastgelegd. Formeel diende School Lyndensteyn voor het jaar 2017 een verzoek in voor vervangende nieuwbouw voor een groot deel van het gebouw. Daardoor kon de school voor langdurig zieke of beperkte leerlingen in dat programma worden opgenomen. De situatie is echter niet zo nijpend dat nieuwbouw al heel snel nodig is, zegt Zeinstra. ,,Het gebouw is op zich prima onderhouden en we kunnen er nog wel een tijdje mee voort. Maar het dateert natuurlijk wel uit 1969 en dat is goed te zien. Het is sterk verouderd en ook niet meer echt bij de tijd. Het voldoet in elk geval niet meer aan de eisen die het moderne onderwijs aan een school stelt.'' De school heeft gemiddeld rond de 230 leerlingen, kinderen en jongeren van vier tot en met twintig jaar die lichamelijk of meervoudig beperkt of langdurig ziek zijn. Wetswijziging Wat bij de nieuwbouwplannen op de achtergrond meespeelt is een komende wetswijziging. Nu valt de hele school nog onder het primaire onderwijs, maar door de wetswijziging zou het voortgezet speciaal onderwijs ondergebracht worden onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Die splitsing tussen primair en voortgezet onderwijs stelt andere eisen aan de indeling en inrichting van School Lyndensteyn. Die wijzigingen zouden bij nieuwbouw meteen toegepast kunnen worden. ,,Zodra die wet er door is weten wij wat we nodig hebben en kunnen wij meteen een bouwaanvraag indienen'', legt Zeinstra uit. ,,Het probleem is echter dat de wet al vertraging heeft opgelopen. Hij zou oorspronkelijk in 2019 moeten ingaan, maar het kan nog wel een aantal jaren langer duren. Bovendien kan er ook aan de invulling van de wet nog wel het een en ander veranderen. Dus we staan in de wacht, maar omdat we nu in het IHP van Opsterland staan, kunnen we straks meteen adequaat op de ontwikkelingen reageren.''

Auteur

Fokke Wester