Rapport Berenschot: Sikke Marinus handelde in strijd met Gemeentewet

BEETSTERZWAAG

De gemeente Opsterland heeft vanavond het Rapport Berenschot over integriteit openbaar gemaakt. Voornaamste conclusie: Sikke Marinus was fout bezig toen hij namens het bedrijf van zijn echtgenote overlegde met de gemeente.

Begin februari 2016 heeft burgemeester Ellen van Selm van Opsterland Bureau Berenschot opdracht gegeven een integriteitsonderzoek te doen. De opdracht was tweeledig: - maak een onafhankelijke reconstructie van de gang van zaken rond zorgaanbieder Springth en de betrokkenheid van raadslid Sikke Marinus van Opsterlands Belang hierbij. Marinus heeft in december 2015 zijn ontslag ingediend als raadslid en heeft vorige maand de verlaten. - Daarnaast een verbreding naar een effectief integriteitsbeleid: wat leren we hiervan voor de werkwijze van raad, college en organisatie. Springth Springth is het bedrijf van de echtgenote van Sikke Marinus, Hammie Marinus-Kroes en Anneke Boonstra-Berga. Het raadslid zelf is bij het bedrijf betrokken als vrijwilliger en als gevolmachtigde, dus mag hij het bedrijf naar buiten toe vertegenwoordigen. Dit is ook vastgelegd bij de Kamer van Koophandel. Volgens het rapport was hij meerdere malen aanwezig bij gesprekken tussen de vennoten van Springth en ambtenaren van de gemeente. Springth mag namens de gemeente een pilot uitvoeren om mensen aan het werk te helpen. Daarvoor wordt door Opsterland een bedrag van 25.000 euro uitgetrokken. Belangenverstrengeling Berenschot heeft onder meer geconcludeerd dat Sikke Marinus inbreuk heeft gemaakt op de Gedragscode integriteit bestuurders Opsterland en heeft gehandeld in strijd met de Gemeentewet. ,,Hierin wordt voorgeschreven dat (de schijn van) belangenverstrengeling altijd vermeden dient te worden. Wij constateren dat de heer Marinus zich in de contacten met de gemeente, die betrekking hadden op Springth, heeft gedragen als vertegenwoordiger van Springth. Deze communicatie gaat in veel gevallen niet over individuele cliënten van Springth maar over Springth zelf en over het projectplan. De heer Marinus heeft het projectplan Springth op diverse momenten onder de aandacht gebracht van verschillende personen binnen de gemeente. Wij stellen vast dat hij op drie verschillende momenten het plan heeft gestuurd naar ambtenaren van de gemeente. Daarnaast heeft hij namens Springth meerdere malen afspraken gemaakt met de gemeente om het projectplan te bespreken'', aldus het rapport. Voorsprong ,,Naast enthousiast vormgever van Springth is de heer Marinus ook al jaren raadslid. Dit is bij de betrokken ambtenaren van de gemeente algemeen bekend. De heer Marinus is ook goed bekend met veel ambtenaren en de verantwoordelijk wethouder en maakt ook gebruik van deze contacten. Wij stellen vast dat Springth hiermee een voorsprong heeft ten opzichte van andere zorgaanbieders.'' ,,De heer Marinus is tijdens zijn contacten met de gemeente zowel door ambtenaren als de burgemeester als de griffier gewezen op de mogelijke schijn van belangenverstrengeling van zijn dubbele rol als raadslid en vertegenwoordiger van Springth. In de loop van 2015 brengt de heer Marinus ook zelf in contacten met de gemeente de dubbele pet die hij heeft ter sprake en stelt dat hij mogelijk moet kiezen tussen zijn activiteiten voor Springth en het raadslidmaatschap. Aanvankelijk verandert dit zijn handelwijze niet.'' Onafhankelijkheid De betrokken ambtenaren hebben volgens het rapport op geen enkele wijze Springth bevoordeeld en diverse ambtenaren hebben melding gemaakt van mogelijke belangenverstrengeling. De portefeuillehouder heeft Springth of Sikke Marinus niet bevoordeeld en zo zijn onafhankelijkheid behouden. De portefeuillehouder heeft hiermee gehandeld binnen het wettelijk kader; hij heeft Marinus echter niet gewezen op (de schijn van) belangenverstrengeling, terwijl hier volgens de onderzoekers wel aanleiding voor was. Verder concludeert Berenschot dat er aan het integriteitsbeleid verder gewerkt moet worden. Burgemeester Van Selm spreekt van een stevig en confronterend rapport: ,,Dit rapport geeft volstrekte duidelijkheid over deze zaak. Een gemeente moet van onbesproken gedrag zijn en dat is voor mij dan ook aanleiding geweest om op basis van de signalen die mij bereikten Berenschot dit onderzoek te laten doen. Momenteel is de nieuwe integriteitscode voor de gemeente in ontwikkeling en we gaan de ervaringen van deze zaak daarin betrekken om die code verder aan te scherpen en te optimaliseren. Hier ligt een belangrijke opdracht voor de gemeenteraad.” Reactie Het college komt in de loop van deze week met een officiële reactie op het rapport. De openbare behandeling van het Berenschot rapport in de gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 29 maart. Lees hier het complete rapport van Bureau Berenschot.

Auteur

Fokke Wester