Gemeenten willen A7 voor fietsers tussen Drachten en Heerenveen

Drachten/Beetsterzwaag - Met de opkomst van de e-bike wordt de fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto. Daarom moet er een snelfietsroute komen tussen Drachten en Heerenveen.

De gemeenten gaan een tracéstudie uitvoeren om een beeld te krijgen bij de mogelijkheden en kansen voor deze verbinding. Naast de snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten willen de gemeenten een regionaal fietsnetwerk creëren, zodat belangrijke werk-, onderwijs- en OV- locaties beter met elkaar worden verbonden. Er wordt niet alleen gekeken naar het verbeteren van bestaande routes, maar ook naar nieuwe (recreatieve) routes, die de gemeentegrenzen overschrijden.

Doorfietsroutes

Het gaat hierbij om mogelijke doorfietsroutes tussen Heerenveen – Leeuwarden, Drachten – Leeuwarden, Drachten – Oosterwolde en Jubbega – Drachten. Daarnaast wordt onderzocht hoe de kwaliteit van bestaande (recreatieve) fietsverbindingen kan worden verbeterd. Dit zijn verbindingen tussen Wolvega – Heerenveen, Wolvega – Oosterwolde en Drachten – Ureterp. Ook wordt gezamenlijk een aanpak ontwikkeld voor het strooibeleid van fietspaden en het verbeteren van de veiligheid van fietsverkeer bij scholen.

De snelfietsroute, een fietsnetwerk dat de regio met elkaar verbindt en een plan voor het verbeteren van de veiligheid van fietsverkeer bij scholen zijn punten op de Fietsagenda 2019 – 2023, die de gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland vorige week hebben vastgesteld.

Fietsambitie

De Fietsagenda is het vertrekpunt voor de gemeenten om in de komende jaren een uitvoeringprogramma op te stellen waarin de ambities concreet worden gemaakt in een programmering en maatregelen. Met deze agenda willen de gemeenten fietsen aantrekkelijker maken en kwalitatief hoogwaardige fietsvoorzieningen ontwikkelen die van belang zijn voor de economische ontwikkeling in de regio.

Met de fietsambitie worden de gemeenten in de regio nauwer met elkaar verbonden, worden de economische groeikernen Drachten en Heerenveen beter bereikbaar en wordt de duurzaamheid van de regio en vitaliteit en gezondheid van haar inwoners verbeterd.

Alternatief

De fiets krijgt in Nederland en de provincie Fryslân meer en meer aandacht. Het hoge autogebruik leidt niet alleen tot problemen met de bereikbaarheid, ook de leefbaarheid van dorpen en steden komt meer onder druk te staan. De regio Zuidoost Fryslân biedt volop ruimte voor het stimuleren van de fiets naar werklocaties, recreatieve voorzieningen en winkel- en dorpscentra. De onderlinge afstanden tussen de voorzieningen en dorpen zijn relatief kort en met de opkomst van de e-bike wordt de fiets meer en meer een aantrekkelijk alternatief voor de auto.