Hele weg Drachten-Beetsterzwaag straks 60km-gebied

Beetsterzwaag - De driespong bij Olterterp wordt een 60-kilometerzone met een zogenoemd ongeregeld kruispunt. Dat betekent dat straks verkeer van rechts voorrang heeft. Ook fietsers.

Het kruispunt Van Harinxmaweg/Aldhôf wordt dit najaar een ongeregeld kruispunt. Daarbij vervalt de huidige voorrangsweg en krijgt verkeer van rechts voortaan voorrang. Dat geldt dus ook voor fietsers. De gemeente Opsterland heeft daartoe besloten na klachten van omwonenden. Het inrichten van de 60-kilometerzone start na de bouwvakvakantie en is naar verwachting in oktober afgerond. Daarmee wordt de hele weg tussen Drachten en Beetsterzwaag een 60km-weg.

Brommers op de weg

Voortaan moeten ook bromfietsers op de hoofdweg, zoals ook al het geval is in Smallingerland. De parallel liggende fietspaden worden verbreed en zijn voortaan verboden voor bromfietsers. Daarmee ontstaat voor de hele weg een uniform verkeersbeeld, waarbij automatisch een lagere snelheid past.

Voor de verkeersveiligheid worden steeds meer wegen in het buitengebied aangewezen als 60-kilometerzone. Zo ook het gedeelte op de Van Harinxmaweg tussen Beetsterzwaag en het Witte Huis. Op de Van Harnixmaweg mengt gemotoriseerd verkeer zich op het kruispunt Aldhof met fietsverkeer. Omwonenden en plaatselijk Belang Olterterp hebben bij de gemeente aangegeven dat er regelmatig verkeersonveilige situaties ontstaan. Het gebied trekt veel verkeer aan voor Het Witte Huis, de Hippolytuskerk, It Fryske Gea en aan beide zijden recreatieve bospaden en fietsroutes.

Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt nu de weg aangepast. Met een smiley wordt het verkeer geattendeerd op de gewenste snelheid. Een 60-kilometerzone wordt aan het begin en eind van de zone aangeduid met duidelijke bebording in de vorm van 60-kilometerzoneportalen en drempels.

Kleur asfalt

Verkeer van rechts heeft in een 60-kilometerzone voorrang. Om de weggebruiker te attenderen op de gelijkwaardigheid van de kruisingen wordt een afwijkende kleur asfalt aangebracht. Wethouder Anko Postma: ,,We blijven continu werken aan het vergroten van de verkeersveiligheid in Opsterland. Het inrichten van een 60-kilometerzone en het aanpassen van het kruispunt is daar een voorbeeld van.’’

Plaatselijk Belang Beetsterzwaag/ Olterterp en bewoners zijn blij met de maatregel en de herinrichting van het kruispunt, waarover overleg is geweest met Politie, hulpdiensten, de provincie en het openbaar vervoer. Aan Arriva is hierbij aangegeven dat de gehele route van lijn 10 van Drachten tot Gorredijk in de komende 2-4 jaar mogelijk ingericht wordt als een 60km-gebied. Arriva heeft tegen de maatregelen geen bezwaar.

Bekijk hier een filmpje van de nieuwe verkeerssitiuatie.