Siervuurwerk verdringt de knal in Gorredijk

GORREDIJK - De verkoop van vuurwerk neemt opnieuw toe en het siervuurwerk neemt daarin een steeds grotere plaats in. Dat zegt Reinier de Graaf, pyrotechnicus en professioneel vuurwerkverkoper.

Reinier de Graaf verkoopt deze laatste drie dagen van het jaar een grote hoeveelheid vuurwerk in zijn winkels in Gorredijk en Noordwolde. Siervuurwerk is de trend, zegt hij, de klant wil steeds mooiere kleuren en figuren zien. ,,De knal is op syn retour. De ferkeap dêrfan ferdwynt ek mear nei it illegale circuit. Wat wy noch oan knalguod ha, is foar de leafhawwer ek net genôch mear.'' Het verlies aan knalgoed wordt meer dan goedgemaakt door het sierspul, zegt De Graaf. ,,Ik ha wol it idee dat der yn totaal noch wer mear ferkocht wurdt as oare jierren. As professioneel pyrotechnikus en passioneard leafhawwer docht my dat deugd.'' Ook de online verkoop neemt elk jaar toe. Veel mensen bestellen via internet, om dan later de pakketten af te halen in de winkel. ,,De onlineferkeap is no al sa'n 70 persint fan de totale ferkeap en dy bestellings begjinne al yn septimber. Dat is foar ús wol moai, want dêrtroch kinne wy better ynskatte wat der komme moat.'' In de drie drukke dagen dat het bestelde goed wordt opgehaald en het losse spul wordt verkocht, wordt De Graaf bijgestaan door een klein legertje helpers, vooral familie en vrienden. ,,Wy meitsje der in feestje fan, dat heart ek sa by fjoerwurk.'' Foto's Henk Stoelwinder Tekst Fokke Wester