Grondeigenaren werken niet mee: subsidie voor fietspad Oudega nu naar Drachten?

DRACHTEN - Nu de aanleg van een recreatief fietspad aan de Utein bij Oudega niet door kan gaan, wil de gemeente Smallingerland de al toegezegde subsidie gebruiken voor een nieuw fietspad naar het Suderein bij Drachten.

In 2012 heeft de gemeenteraad van Smallingerland het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan vastgesteld. Daarin worden kansen gezien om de relatie tussen Drachten en het platteland te versterken door het invullen van een aantal ontbrekende schakels in het fietsnetwerk. Niet alleen toeristen, maar ook de eigen inwoners hebben hier direct profijt bij. Bij opstellen van de Streekagenda is het versterken van het fietsroutenetwerk als project opgenomen. Smallingerland heeft vorig jaar bij het projectbureau Plattelânsprojecten Zuidoost-Fryslân twee subsidie-aanvragen ingediend voor de aanleg van fietsverbindingen bij het Utein direct ten noorden van Oudega en bij Suderein ten zuiden van de A7. Alleen de aanvraag voor de fietsverbinding Utein is gehonoreerd. Daarvoor werd een bedrag van 60.000 euro toegezegd. De Grontmij heeft namens de gemeente gesprekken gevoerd met grondeigenaren. Het bureau heeft in totaal zeven mogelijke tracés onderzocht. Elk tracé kent grondeigenaren die geen medewerking willen verlenen (via grondverkoop) aan de aanleg van het fietspad. Alleen de Hervormde gemeente en Staatsbosbeheer hebben medewerking toegezegd. Mogelijke tracés die wel kansrijk lijken, zijn langer en daarmee aanzienlijk duurder. Bovendien liggen deze tracés afgelegen van de oorspronkelijk beoogde verbinding. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn besproken met Doarpsbelang Aldegea. Het bestuur van dorpsbelang ziet voor zichzelf geen rol weggelegd in het overleg met de grondeigenaren. Omdat de gemeente voor een recreatief fietspad niet zo ver wil gaan om grond te onteigenen, is een streep gehaald door het plan. De gemeente hoopt dat de al toegezegde 60.000 euro subsidie nu gebruikt kan worden voor de aanleg van het fietspad bij Suderein, wat immers ook een ontbrekende fietsverbinding is. Daarvoor is nu een verzoek ingediend bij het projectbureau. Voor de fietsverbinding Suderein was al een bedrag van 180.000 euro gereserveerd uit het reservepotje voor recreatie, toerisme en landinrichting. Dit is geaccordeerd door de raad. De kosten worden geschat op 257.000 euro, zodat er met de extra subsidie nog een klein tekort overblijft. De gemeente verwacht dat dat in de aanbesteding nog wel kan worden gedicht. Het geld dat was gereserveerd voor het fietsverbinding Utein (113.000 euro) blijft beschikbaar binnen dezelfde reserve.