'Joop Atsma of Lutz Jacobi nieuwe burgemeester Opsterland'

Bakkeveen - De volgende burgemeester van Opsterland is bij voorkeur een 'stevig type met Friese wortels'. Joop Atsma of Lutz Jacobi bijvoorbeeld, maar een gekozen burgemeester mag ook. Dit zegt lijsttrekker Evert Wilstra van de FNP Opsterlân over de opvolging van Francisca Ravestein, die over 4 maanden het ambtsketen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp krijgt omgehangen.

"Wy moatte der wol om tinke dat wy in folweardige nije boargemaster krije en net in tydliken. Wy wolle Opsterlân selsstannich hâlde, dus de nije kandidaat moat ien wêze dy't noch jierren mei kin. Wy ha ferlet fan in swiergewicht", aldus de Bakkevener, die eerder van 2007 tot 2010 in de Opsterlandse gemeenteraad zat. "Fansels soenen wy graach in FNP'er as boargemaster sjen, mar as dat net kin, dan yn elk gefal in Frysktalige. Der binne wol in pear poerbêste kandidaten te betinken. Ik tink oan Joop Atsma, dy't hjir syn karjêre in moaie ôfsluter jaan kin. En wat my oangiet past ek Lutz Jacobi prima by Opsterlân. En  er  is misschien nog een andere optie, oppert Wilstra.  "Miskien kinne wy as earste gemeente in keazen boargemaster krije. No't ek it CDA dêrfoar is, is der wol in mearderheid. Lit Opsterlân mar pilot wurde." Het onverwachte vertrek van Francisca Ravestein heeft de FNP-er 'sear ferbjustere'.  "Miskien hat it fertrek te krijen mei de ûnderlinge sfear, dat wit ik net. Oan'e oare kant giet se no werom nei har roots en dat is ek wol te begripen". Lees ook: Fractievoorzitters volkomen verrast door plotselinge vertrek Ravestein Oud-burgemeester Sicko Heldoorn gaat niet in op terugkeer naar Opsterland