Opsterland en corporaties ondertekenen wonenconvenant

Beetsterzwaag - De corporaties Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland hebben de prestatieafspraken Wonen en Leven 2012-2025 ondertekend.

Met de overeenkomst willen zij het begrip wonen in de brede zin van het woord uitdragen. Daaronder zijn begrepen de zorg voor goede woonmogelijkheden voor iedereen, de zorg voor sociaal gevarieerde woongemeenschappen, de zorg voor verscheidenheid in de dorpen, woonwijken en woonbuurten, de zorg voor de kwaliteit van goede woonomgeving en de zorg voor een passend voorzieningenniveau. Op de foto ondertekenen Tjitske Damstra van Woonfriesland (links), burgemeester Francisca Ravestein en Alex Bonnema van Elkien (rechts) de overeenkomst.