Column PvdA Opsterland: 'Locatiekeuze MFC Lippenhuizen onbegrijpelijk'

Lippenhuizen - , PvdA-gemeenteraadslid Opsterland

De PvdA-fractie was verbijsterd en teleurgesteld dat het college het na zo’n lange tijd nog steeds niet gelukt was om samen met het dorp Lippenhuizen tot een gedragen voorstel te komen over een nieuw te bouwen MFC in Lippenhuizen. Even leek het er op dat dit wel het geval was. Dat was toen op 31 maart jl. de raad werd uitgenodigd voor de presentatie van een, onder regie van de gemeente, opgesteld advies om bij het sportveld een MFC te bouwen. Dat wekte verwachtingen, ook bij ons, want de beide partijen, dorp en college, waren er blijkbaar uitgekomen. Het leek nog slechts een formaliteit om de raad te overtuigen van dit plan. Verbijsterend was het dan ook toen we het collegevoorstel onder ogen kregen, krap twee maanden later, waarin werd afgeweken van het advies van de werkgroep. Al snel werd duidelijk dat dit op geen enkel draagvlak in het dorp kon rekenen. Onbegrijpelijk ook, omdat wij ons niet konden voorstellen dat de informatie die tot het collegevoorstel heeft geleid niet al in een eerder stadium met het dorp is gedeeld. Teleurstellend dat de communicatie na afronding van het advies van de werkgroep zo stuntelig is verlopen. De wethouder geeft weliswaar aan dat de communicatie steeds goed is geweest. Wij hebben daar een ander beeld van gekregen, zeker na de vele heftige reacties uit het dorp. Alom was sprake van teleurstelling en ongeloof. Hoe valt het uit te leggen dat je als regisseur (i.c. de gemeente) van dit traject, zo kort na het uitbrengen van het advies en zonder vooroverleg met betrokkenen, tot een volstrekt ander standpunt komt? Alles wat mis kon gaan is misgegaan. Dit heeft tot veel vragen geleid, vanuit het dorp maar ook in de raad. Kijkend naar het verloop van dit proces, dat alles bij elkaar al zo’n zes jaar duurt, zijn er in het afgelopen jaar ook verwachtingen gewekt in Lippenhuizen. De gemeente heeft als regievoerder in dit hele proces een verantwoordelijkheid om op een zorgvuldige manier met die verwachtingen om te gaan. Daarbij is ook de betrouwbaarheid van de gemeente in het geding. En de vraag is of de gemeente zijn betrouwbaarheid niet verspeeld wanneer het in zo’n laat stadium nog tot een andere keuze komt. Onze fractie vindt dat dit station inmiddels is gepasseerd. Om die reden heeft de PvdA-fractie afgelopen maandag een motie ingediend. Een motie waarin staat dat het collegevoorstel moet worden herzien. Het college krijgt de opdracht in september met een nieuw voorstel te komen, waarbij recht wordt gedaan aan het advies van de werkgroep. Dat betekent dus voor de locatiekeuze: een MFC bij het sportveld. Deze motie kreeg raadsbrede steun binnen de raad. Het was goed om te zien, dat voor dit onderwerp de grenzen tussen coalitie en oppositie werden doorbroken. Daarmee koos een unanieme raadsmeerderheid voor de belangen van Lippenhuizen en waren partijpolitieke belangen nu eens niet doorslaggevend. En zo hoort het eigenlijk ook.