Friese radioverslaggevers 35 jaar paar apart en nu voornaam

Lemmer - Sneek – In Fryslân kent bijna iedereen ze bij de voornaam: Klaas en Sippy. Over een periode van maar liefst 35 jaar hebben ze steevast elk jaar voor Omrop Fryslân-radio live verslag gedaan van het skûtsjesilen.

Vrijdag zijn ze bij hun afscheid van de vloot na een staande ovatie van alle schippers met hun bemanningsleden en aanhang door de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) benoemd tot Lid van Verdienste van de SKS. Klaas Jansma (63) en Sippy Tigchelaar (60) zetten eendrachtig en dus ook weer samen een punt achter hun skûtsjetijdperk. De speld die bij deze erkenning behoort, werd eerder geweigerd door Klaas Jansma. Hij vond het indertijd niet verantwoord als verslaggever een erespeld voor zijn verdiensten te ontvangen vanwege het principe van een objectieve verslaggeving. ,,No bin ik ferslachjouwer ôf en moat soks wol mooglik wêze”, oordeelde hij nu. ,,Se wolle net te folle droktme hawwe”, zo luidde vice-voorzitter Henk Frankema hun afscheid in tijdens het slotfeest van de zeilorganisatie in een tent op het starteiland in Sneek. Hij typeerde Sippy als de rust zelve die feiten en meningen weet te scheiden en tegelijkertijd Klaas voor fouten behoedt. In haar afscheidswoord omschreef Sippy Tigchelaar de SKS-jaren als fantastisch. ,,Ik sil de ferhalen misse. It giet echt net om ús. Wy dogge gewoan ús wurk”. Klaas Jansma: ,,Sa is it goed. Mear net”. Na deze tweeregelige afscheidsrede stak hij pas goed van wal. Hij benadrukte dat er al vanaf 1752 in wedstrijdverband wordt gezeild. ,,Hoe lang is dit lyn? Wy hawwe no mar sa’n stikje meimakke”, gaf hij met duim en wijsvinger aan.” De jeugd komt deroan. It is goed dat âlde stakkers op ‘e tiid opstappe en oan ‘e kant geane”. Namens de Vereniging voor Schippers en Bemanningsleden (VSB) verblijdde Hans Meetsma hen met een fotocollage, terwijl de hoofdorganisatie hen een ingelijst portret gaf van hun jeugdjaren. Opvallend daarbij is het sigarendoosje waarop Jansma in zijn jonge jaren steevast in de strijd de uitslagen op het water in een rubberboot bijhield. Waarderende woorden voor hen waren er ook van Commissaris der Koningin John Jorritsma. ,,Minsken lykas Klaas en Sippy hawwe mei de SKS grut makke”. Een staande ovatie gold op verzoek van Jorritsma ook de familie Oene Popma. Tijdens het zeilevenement op de Langweerder Wielen sloeg na afloop van de strijd hun zoontje Tim overboord. De afloop hiervan gold aanvankelijk als uiterst kritiek, maar zijn situatie is na enkele dagen weer stabiel. Met het applaus gaf ‘de skûtsjefamylje’ aan dat er in echt spannende tijden van hart tot hart op elkaar kan worden gerekend. Jorritsma karakteriseerde de laatste skûtsjeweek als historisch. ,,It is net allinne de wike fan ús Epke (Epke Zonderland), mar ek de wike fan ús Douwe’. Onze Douwe, zoals hij de schipper op De Sneker Pan betitelde, behaalde voor de zevende keer het algemeen kampioenschap bij de SKS. De provinciale stimuleringsprijs van 500 euro werd ditmaal toegekend aan een ‘Piipster skûtsje’: d’halve Maen. De provinciale waarderingsprijs overhandigde Jorritsma aan Bert Broer die zich als vrijwilliger ‘in hiel libben’ voor de zeilevenementen heeft ingezet. (Foto’s: Jelle Raap)