Skriuw mar Frysk mei PraatmarFrysk

Leeuwarden - By PraatmarFrysk begjint moandei 22 oktober ‘Skriuw mar Frysk’. In leechdrompelige manier om fia de Social Media Frysk te learen en te brûken.

Oan de hân fan in filmke wurdt der alle wiken troch ‘professor’ Henk Wolf in belangrike staveringsregel útlein. By elke regel heart fansels ek in diktee. Yn totaal wurde der 14 regels behannele. De lessen binne te folgjen fia de Facebookpagina en it Twitterkanaal fan PraatmarFrysk en op www.praatmarfrysk.nl. Besjoch hjir it yntroduksjefilmke: http://youtu.be/nDqkQc-cFyg