Wetterskip toetst stabiliteit Friese kaden

LEEUWARDEN - Wetterskip Fryslân en kennisinstituut Deltares gaan de komende drie jaar nauw samenwerken bij onderzoek naar nieuwe toepassingen voor waterveiligheid en waterbeheer. De samenwerking start met de ingebruikname van de door Deltares ontwikkelde Dijksterkte Analyse Module (DAM). Hiermee kan het waterschap de sterkte van kaden in de gaten houden bij hoogwater.

DAM geeft inzicht in de stabiliteit van regionale keringen. Met DAM zijn alle gegevens over de waterkeringen voortdurend beschikbaar om te kunnen beoordelen hoe sterk de waterkering is. Hierdoor kunnen dijkbeheerders snel verschillende scenario's en gevolgen daarvan voor de kering doorrekenen. Daarmee kunnen de waterschappen overstromingsrisico's beter beoordelen en zo nodig tijdig noodmaatregelen nemen. Met de proef willen Deltares en Wetterskip Fryslân nagaan of DAM in de praktijk goed werkt. Wetterskip Fryslân en Deltares gaan DAM testen voor regionale keringen. Dit zijn de kades langs de meren en kanalen van de Friese boezem. Met 2600 kilometer beheert Wetterskip Fryslân de grootste hoeveelheid boezemwaterkeringen van alle waterschappen in Nederland. Dagelijks bestuurslid Roel de Jong, verantwoordelijk voor het beheer van oevers en kaden, is verheugd over de samenwerking met Deltares. "We doen er alles aan om in Fryslân wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe zoeken we altijd naar innovatieve oplossingen. Met deze samenwerking verwachten we de kwaliteit van onze regionale keringen nog beter te kunnen monitoren."