Fryske Gea realiseert eerste vistrap in Meulereed

OLDEBERKOOP - Vanaf 20 augustus start It Fryske Gea in natuurgebied De Meulereed met de uitvoering van het project ‘Beekherstel en vismigratie'. Het 35 hectare grootte natuurgebied, dat ten westen van Oldeberkoop ligt, wordt daarbij flink onder handen genomen. Twee oorspronkelijke meanders van de Tjonger worden in ere hersteld. Langs de zuidkant van de Tjonger komt een kilometer lange natuurvriendelijke oever en het gebied wordt beter toegankelijk gemaakt voor vissen met een vistrap naar de Tjonger. De werkzaamheden worden gefinancierd door de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea.

De Meulereed is een relatief klein graslandgebied dat tussen twee belangrijke natuurgebieden - de Delleboersterheide en het Ketliker Skar - ligt. Het gebied is geschikt om er natte beekdalgraslanden en schone, stromende wateren te ontwikkelen, maar op dit moment te droog en niet optimaal ingericht. Daarnaast is de sluis in de Tjonger momenteel voor vissen een grote barrière. Door de uitvoering van dit project wordt het gebied geschikt voor de specifieke planten en dieren die van oorsprong thuishoren in dit gebied. Naar verwachting bloeien in het voorjaar dan meer dotterbloemen in de graslanden, komen er meer libellen voor, zoals de vroege- en de groene glazenmaker en vinden vissen zoals snoek, zeelt en paling er een paaiplaats. Daarnaast krijgen vissen zoals winde en riviergrondel de mogelijkheid via de vistrap stroomopwaarts door het natuurgebied te zwemmen. Soorten als de das, ringslang en otter kunnen zich via de natuurvriendelijke oevers verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. Met het realiseren van dit natuurplan krijgt It Fryske Gea zijn eerste vistrap in beheer. Deze unieke voorziening zal er voor zorgen dat de visbevolking in de Tjonger en aangrenzende gebieden zich kan uitbreiden. De werkzaamheden van dit project zijn aan het einde van dit jaar grotendeels uitgevoerd en dragen bij aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water.