Leden It Fryske Gea voor windmolens langs wegen en op bedrijfsterreinen

Drachten -  It Fryske Gea heeft in een online enquête haar leden gevraagd naar standpunten over windenergie. Aan de enquête namen 1.655 leden deel. Driekwart gaf aan voor windenergie te zijn, met een duidelijke boodschap over de locatie en de voorwaarden.

Aan de resultaten ontleent It Fryske Gea vier standpunten over geschikte en ongeschikte locaties voor windmolens. In de loop van dit jaar besluiten Provincie en Rijk over de locaties en voorwaarden voor de plaatsing van nieuwe windmolens. In de aanloop daarnaartoe hebben initiatiefnemers van windmolens in Fryslân de gelegenheid gekregen om voorstellen in te dienen bij het programma Fryslân foar de Wyn. Risico's én duurzaamheid belangrijk Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea: ,,Onze leden hebben ons middels de enquête een duidelijke boodschap meegegeven over windmolens in Fryslân. Zij vinden risico’s voor vogels en het landschap heel belangrijk, maar duurzaamheid en de mensen in Fryslân net zo goed. We ontlenen aan de enquête vier heldere standpunten, onder andere over geschikte en ongeschikte locaties voor windmolens. Wij brengen die standpunten graag over aan Provincie Fryslân, het Rijk en de initiatiefnemers van windmolens.” Niet in de natuur en ver van woonkernen It Fryske Gea vindt in de enquête een bevestiging van het oorspronkelijke standpunt: plaats windmolens langs grote wegen en op bedrijfsterreinen en zeker niet in natuurgebieden en bij dorpen. De Waddenzee en Waddeneilanden moeten eveneens gevrijwaard blijven van windmolens. Een groot aantal leden geeft aan windparken ver op de Noordzee, buiten de 12 mijlszone, te steunen. Over het IJsselmeer geven de leden van It Fryske Gea aan dat zij de Afsluitdijk een veel geschiktere plaats voor windmolens vinden dan het IJsselmeer zelf. De kust van het IJsselmeer wordt eveneens zeer ongeschikt bevonden als locatie. Maatschappelijke effecten De achterban van It Fryske Gea hecht belang aan een brede afweging van maatschappelijke effecten van windmolens. In de enquête werd gevraagd welke aspecten van windmolens de leden relevant vinden; effecten op vogels en vleermuizen, op het landschap, duurzame energie en het al dan niet economisch rendabel zijn. Deze vier aspecten werden alle vier van groot belang gevonden. Bundelen De leden zien liever een paar hoge molens dan veel kleine, liever clusters of lijnopstellingen dan solitaire molens. Verder geldt: hoe verder de molens van bewoning geplaatst kunnen worden, hoe beter het is. De boodschap aan de overheid is: kies een beperkt aantal locaties uit en bundel daar de windmolens. Locatie belangrijker dan flankerend beleid Over de hele linie zijn de leden veel uitgesprokener over geschikte en ongeschikte locaties dan over de mogelijkheden om met flankerend beleid de buurt bij een windmolen te betrekken. Het hoogst scoren nog de  oprichting  van een gebiedsfonds voor landschap en leefbaarheid en het mee kunnen investeren en meepraten over de precieze locatie. Minder belangrijk worden gevonden: het verwijderen van oude molens en een verplichting om  de molen na verloop van tijd weer weg te halen.