Bewoners Gorredijk-centrum willen trappetjes in de Vaart

GORREDIJK - Bewoners van de Kerkewal en de Molenwal willen trappetjes in de vaart voor hun huis. Wie nu in het water valt, komt er zelf niet meer uit.

De bewoners hebben een brief geschreven naar de provinciale politieke partijen om het probleem aan te kaarten. De fractie van GrienLinks in provinciale staten heeft de kwestie deze week via schriftelijke vragen op het bordje van  gedeputeerde Sietske Poepjes gelegd. Scootmobiel De bewoners zijn vooral geschrokken van een ongeval op 5 september van dit jaar. Daarbij raakte een oudere invalide vrouw op de Kerkewal met haar scootmobiel in het water. Zij is door een groep omstanders uit het water gehaald. Het was zelfs nodig dat er iemand in de vaart sprong om de vrouw en later ook de scootmobiel uit het water te krijgen. De vrouw bleef ongedeerd. Wel is ze voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar na onderzoek mocht zij weer naar huis. Op de site van de Woudklank plaatsen het slachtoffer en haar vriendin later een bedankbrief. Nog diezelfde avond kwamen er reacties van omwonenden dat er hoognodig iets aan de onveilige situatie gedaan moet worden. Het ongeval op 5 september staat namelijk niet op zichzelf, zegt Kerkewalbewoonster Rommy Rozenberg. ,,Doe't ik by de doarren lâns gie om hantekeningen, hearde ik hast fan elkenien wol ferhalen oer bern of húsdieren dy't oait yn it wetter fallen binnen en fan grutten dy't de feart yn fytsten. Ek ús soan is yn't wetter fallen doe't er njoggen wie. Doe't de bern lyts wienen hienen wy sels in trepke by de wâl op stean.'' Kade te hoog Volgens de buurtbewoners is de kade van de Opsterlandse Compagnonsvaart langs de Molenwal en de Kerkewal te hoog om op eigen kracht uit het water te komen. Zeker als het water laag staat is het minstens 1.20 meter. De situatie wordt nog gevaarlijker, omdat passanten vanaf de straat geen zicht hebben op het water en dus niet kunnen waarnemen of er iemand in het water ligt. ,,Wat ek net helpt is it ferkear, dat hjir fierstente hurd jaget. Ik sjoch faak genôch dat bern op fytskes skrikke fan sa'n auto, it is in wûnder dat der net faker ien yn de feart rekket'', zegt Rozenberg. De vaart staat in de planning om volgend voorjaar verder uitgediept te worden. Daardoor wordt het volgens de bewoners helemaal onmogelijk om op eigen kracht uit het water te komen. Dat geldt met name voor jonge kinderen en dieren. Volgens de buurtbewoners zijn er al meerdere huisdieren verdronken, terwijl enkele andere met veel moeite op tijd uit het water gered. Oplossing simpel Volgens de vaartbewoners is de oplossing simpel: plaats om de zoveel meter een trapje. Ter hoogte van Kerkewal 10 is hiervan al een goed voorbeeld te vinden. ,,Sels tink ik dat allinnich in trepke net genôch is. Dêr kinne bern en dieren neat mei. Noch better soe wêze om stiennen flonders te bouwen, sadat ek de helpferlieners tichby komme kinne'', zegt Rommy Rozenberg. Een groep van twintig buurtbewoners heeft het probleem aangekaart bij de gemeente Opsterland, maar omdat die niet reageerde hebben ze hun heil gezocht bij de provinciale partijen. De Statenfractie van GrienLinks vindt het terecht dat de bewoners een veiliger woonomgeving willen. Statenlid Joop van der Heide vindt dat Provinciale Waterstaat als beheerder van de vaart maatregelen moet nemen. Hij wil dat gedeputeerde Sietske Poepjes actie onderneemt, eventueel samen met de gemeente. Heech tiid Het idee van de bewoners om trapjes of ladders te plaatsen verdient volgens hem navolging. ,,It wurdt heech tiid dat de provinsje, eventueel yn gearwurking mei de gemeente Opsterlân, soarget foar foldwaande trepkes of ljedderkes. Dan kinne minsken selsstannich út it wetter komme, ek as der gjin helpferlieners yn de buert binne.'' Inmiddels heeft ook de gemeente gereageerd, zegt Rozenberg. ,,Der ha juster twa amtners by ús west te sjen. Se ha earst ekskús oanbean omdat se net earder wat hearre litten hienen. Se ha ús oanheard, mar der is net folle jild, ha se al sein. By nije sitewaasjes binne oerheden ferplichte om maatregels te nimmen, lykas no by de Drachtsterfeart. Mar by besteande sitewaasjes jildt dy ferplichting net. Wy hoopje dat de provinsje wat dwaan kin. Miskien dat se oar jier, as se dochs al in protte jild yn de Turfroute ynfesteare, tagelyk dit probleem meinimme kinne.'' Zie hier voor de bedankbrief van het slachtoffer van het ongeval van 5 september.