Symposium in Beetsterzwaag over hulp aan patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Drachten - Revalidatie Friesland en De Noorderbrug houden op woensdag 26 november het symposium ‘NA(H)-zorg’, samen werken aan participatie’ bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag. 

Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) passen niet binnen één bepaalde zorgsector. Het is voor patiënten met hersenletsel soms moeilijk om de juiste zorg te vinden. Passende hulp op het juiste moment voorkomt problemen in de acute én chronische fase. Nauwe samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en afstemming over NA(H)-zorg is voor deze groep patiënten van groot belang. Een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van adequate NA(H)-zorg is het optimaal benutten van samenwerkingsverbanden. Dit middag-symposium heeft tot doel deze zorgaanbieders zodanig met elkaar in contact te brengen, dat organisaties over en weer meer inzicht krijgen in het effectief samenwerken en verwijzen van NAH-patiënten. Tijdens dit symposium krijgen de deelnemers onder andere via workshops, handvatten aangereikt om door samenwerking en verwijzing, NAH-patiënten toe te leiden naar thuissituatie, werk, sport en/of vrijetijdsbesteding. Aanknopingspunten dus voor effectieve ondersteuning van de NAH-patiënt bij het (opnieuw) leren participeren. NA(H)-zorg is een symposium voor huisartsen, praktijkondersteuners en transmuraal verpleegkundig consulenten CVA/NAH, eerstelijns fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en gemeenten over samenwerken, verwijzen en nazorg bij NAH in Drenthe, Friesland en Groningen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden Geïnteresseerde zorgprofessionals kunnen zich tot 1 november aanmelden via de website:www.revalidatie-friesland.nl.Op de site staat ook alle informatie over inhoud,  kosten en accredatie. Over Revalidatie Friesland Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt.  Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk.