Opsterland klaar voor zorgomwenteling

Opsterland-Ooststellingwerf - De gemeenteraad stemde maandagavond unaniem in met het zorgbeleid dat wethouder Wietze Kooistra en zijn ambtenarenteam hebben uitgestippeld om de toevloed aan nieuwe zorgtaken  in goede banen te leiden.

Naast de loftuitingen van de raad voor de gebiedsteams, blijft echter de vrees overeind voor de financiële repercussies van de decentralisatieoperatie. Wietze Kooistra beleefde maandagavond een hoogtepunt in zijn toch niet van successen gespeende carrière als wethouder. Hij had een batterij ambtenaren achter zich verzameld om zich door de taaie behandeling van de omvangrijke en ingewikkelde zorgbeleidsvoorstellen te slaan, maar uiteindelijk verliep de politieke acceptatie uitermate soepel. De keuze van Kooistra c.s. om met gebiedsteams de integrale zorgverlening handen en voeten te geven, kon rekenen op superlatieven en derhalve op brede steun. Schouders eronder Die politieke bijval had alles te maken met de wijze waarop het nieuwe zorgbeleid voor de jeugdhulp, de Wmo-zorg en de participatiewet tot stand kwam. Kooistra betrok al in een vroeg stadium de raad nauw bij het proces van de planvorming. In het periodiek overleg dat hij had met vertegenwoordigers van alle fracties vond niet alleen onderling afstemming plaats, maar kon de wethouder ook zijn frustratie delen over het uitblijven van duidelijke richtlijnen uit Den Haag. Dat leverde begrip op en zorgde bij de partijen voor een gevoel van samen de schouders eronder. Ook droegen de regelmatig terugkerende ‘stand van zaken-praatjes’ tijdens de raadsvergaderingen bij tot de benodigde goodwill. Gebiedsteams Nu het zorgbeleid is aangenomen is Opsterland klaar voor 2015 als de overdracht van taken van Rijk naar gemeente daadwerkelijk plaatsvindt. De kern van de gemeentelijke aanpak ligt bij de twee gebiedsteams waarin verschillende hulpdisciplines zijn vertegenwoordigd. Dit vanuit het idee dat sociale problemen dikwijls niet op zichzelf staan. De integrale aanpak – ,,De aanpak van het probleem achter het probleem”, noemt Kooistra dat - moet breken met de verkokering van voorheen en leiden tot snellere doelmatige oplossingen. Degene die het betreft is daar beter meegeholpen en daardoor maakt de gemeenschap minder kosten, is de verwachting. Maar of ook lukt voor het veel lagere budget dat de gemeente daarvoor van het Rijk ontvangt, weet nog niemand. Kooistra ook niet. En dat beseft ook de raad. Met de wethouder menen de fracties evenwel dat het nieuwe zorgbeleid daarvoor de best mogelijke voorwaarden schept. Tekst: Wim Bras