D66 Fryslân wil snelle aanleg Lely-spoorlijn langs Drachten

Drachten - D66 zet zaterdag in De Folgeren de schop in de grond voor de aanleg van de Lelylijn.

Provinciaal lijsttrekker Romke de Jong, Kamerlid Rutger Schonis en raadslid Roy Postma vragen daarmee aandacht voor een snelle treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad. Jaren geleden sneuvelden de plannen voor de Zuiderzeespoorlijn. Die plannen komen daarmee opnieuw op tafel.

Lelylijn

D66 Fryslân wil vaart maken met de realisatie van de Lelylijn, de spoorlijn van Groningen via Drachten en Emmeloord naar Lelystad, om daar aan te sluiten op de snelle verbinding naar Amsterdam. Zo kan de Randstad verbonden worden met het hogesnelheidsnetwerk van Noord Europa. Bovendien is het goedkoper en duurzamer dan investeringen in het wegennet, stelt de partij.

Volgens de Friese lijsttrekker Romke de Jong uit Gorredijk lost de nieuwe lijn meerdere problemen op. ,,Mei dizze ferbining kreëarst tiidwinst om yn de rânestêd te kommen. Sa kinst sneller fan en nei it wurk. Dêrneist soarget it derfoar dat minsken minder gau yn en om de grutte stêd wenje moatte. Sa hellest druk fan de wenningmerk yn de rânestêd en kinne minsken betelber wenje yn it Noarden. Dat hat ek in geunstig effekt op de krimp en leefberens yn de doarpen. As lêste soarget de Lelylijn ek noch dat bedriuwen harren makliker festigje kinne yn it Noarden.”

Brede lobby

De kosten voor het nieuwe traject moeten grotendeels vanuit het Rijk komen, meent de Jong, aangezien met deze lijn problemen aangepakt worden die van nationaal belang zijn. De Jong hoopt dat nu een brede lobby op gang komt om te werken aan minder auto’s en meer spoor.

,,Wolst echt wurk meitsje om minsken út de auto te krijen, dan sil der no in goed en snel alternatyf komme moatte foar noardlike reizgers.’’ Raadslid Roy Postma van Smallingerland: ,,Op it stuit is de reistiid mei it OV fiersten te lang tsjinoer de auto, dat moat oars.’’

Milieudoelen

D66 verwacht dat door een treinverbinding de files en het autogebruik af zullen nemen, wat bijdraagt aan de milieudoelen van het kabinet. Volgens De Jong is de politieke wil het grootste obstakel. ,,Mar hieltyd mear minsken begjinne yn te sjen dat dizze ferbining de missende skeakel yn it netwurk is en dat dit it momint is om dêr op yn te setten.’’

Tweede Kamerlid Rutger Schonis, voor D66 woordvoerder openbaar vervoer: ,,Snelle treinverbindingen zijn essentieel voor de bereikbaarheid van Nederlandse regio’s buiten de Randstad. D66 streeft ernaar dat mensen in Nederland snel, comfortabel en veilig kunnen reizen met het openbaar vervoer, en ik denk dan ook dat de Lelylijn hier goed aan kan bijdragen.’’

Na de provinciale verkiezingen wil D66 Fryslân samen met gemeenten, provincies en de Tweede Kamerfractie er voor zorgen dat de verbinding er snel komt. ,,It hat lang genôch duorre”, aldus Romke de Jong