Nanne en Ankie brengen vuurtorens in de Witte Kerk

HEMRIK - Hemrik ligt niet aan zee en heeft ook geen vuurtoren. Toch misstond het programma Vuur op de Zuidpunt van Nanne en Ankie zondagmiddag niet in de Witte Kerk.

,,Minsken kinne sels ek út koers reitsje en ferlet ha fan in feilige haven. Dan is it fijn as oare minsken fungearje as in beaken en soargje foar ljochtpuntsjes’’, zegt Nanne Kalma. Hij en Ankie van der Meer spelen hun programma al meer dan een jaar, maar in Friesland was het nog niet zo vaak te zien.

Flyer

,,Dat bliuwt lêstich, wy ha der net folle wurk fan yn Fryslân en dat spyt ús wol. Wy soenen it ek hiel graach ris spylje yn it tsjerkje fan Skoklân, want dat is eins de oanlieding foar dit programma. We ha ús alris melden, mar der fierder noait wer wat fan heard. Wy ha wol in flyer, mar dy is frij neutraal. Wy binne der ek de minsken net nei om ús sels bot op it boarst te slaan. It moaiste is as in oar soks seit: witst wa’t jim ekris freegje moatte? Nanne en Ankie. Selspromoasje past ús net sa.’’

Het optreden van zondagmiddag kan voor het duo een nieuwe begin zijn, wat dat betreft, want het publiek had een prachtige middag, net als de zangers zelf. ,,It wie hartstikke moai, wy ha in geweldige middei hân. It sjongt hearlik yn sokke tsjerkjes en nei ôfrin krigne wy in steande ovaasje.’’

Jelke van der Velde van de activiteitencommissie van de Witte Kerk Hemrik kan die mening alleen maar onderschrijven. ,,Moaie stimmen, moaie teksten, in intrigearend ferhaaal, koartsein in prachtige middei foar al ús besikers.’’

Foto’s Jessica Tuinstra