Opsterland maakt planning wegenonderhoud

Beetsterzwaag - De gemeente Opsterland heeft de wegen in de gemeente in kaart gebracht die de komende maanden in aanmerking komen voor onderhoud.

In het door de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteitsplan beheer openbare ruimte zijn de gewenste kwaliteitsniveaus van onder andere de wegen vastgelegd. Elke twee jaar worden alle wegen in de gemeente geïnspecteerd. Op basis van deze inspectieresultaten en de ambitie wordt bepaald welke wegvakken aan onderhoud of vervanging toe zijn. Factoren als veiligheid, wegfunctie, schadehistorie en kapitaalvernietiging worden hierin afgewogen. Dit resulteert uiteindelijk in een beheerplan waarin wordt vastgelegd voor welke wegvakken, welke maatregelen nodig zijn.

Kapitaalvernietiging

Om kapitaalvernietiging te voorkomen worden vaak tijdig preserverende maatregelen genomen. Dit is vooral om het onderliggende (kostbare) fundament te beschermen. In de praktijk lijkt het er soms op dat er maatregelen worden getroffen aan wegen die er nog ‘redelijk goed’ uitzien.

Op basis van het beheerplan worden de maatregelen bepaald en ingepland en worden de daadwerkelijke kosten bepaald. Dit gebeurt in samenwerking met de gecontracteerde aannemers. In de contracten wordt naast het planmatige onderhoud ruimte gehouden voor variabel onderhoud. Dit zijn werkzaamheden als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals plotseling ontstane schade als gevolg van bijvoorbeeld vorst of droogte. Er worden daarom jaarlijks aan meer wegen maatregelen getroffen dan vooraf in de lijst is aangegeven.

Uitgangspunt

De opgestelde lijst dient als uitgangspunt voor de jaarlijks te nemen maatregelen. Er kunnen echter gedurende het jaar situaties ontstaan die gevolgen hebben op de voorgenomen maatregelen. De lijst kan daarom verwachtingen scheppen die eventueel, uitlegbaar, niet waar kunnen worden gemaakt. Op de lijst worden geen kosten genoemd voor de wegen. Het noemen van bedragen op de lijst is volgens de gemeente ongebruikelijk en ongewenst, omdat het een eventuele aanbesteding kan beïnvloeden.

Het college van burgemeester en wethuders zal de raad voortaan elk jaar informeren over de lijst. Klein onderhoud dat minder kost dan 5.000 euro wordt uitgevoerd door Team UItvoering van de gemeente.

Onderhoud

Voor groot onderhoud aan de Elementenverharding (klinkers) komen dit jaar in aanmerking Duerswâldmerwei Bakkeveen, Poasen en Sparjeburd Hemrik, De Streek Terwispel, Koetsebeiwâl en Kûpersleane Ureterp en Duerswâld Wijnjewoude. De asfaltverharding wordt opgeknapt op Nijlan Gorredijk, Dekemalaan Jonkerslân, Hegedyk Luxwoude, Boppefjild Olterterp en de Van Akenwei Siegerswoude.

Onderhoud aan de betonverharding wordt gepleegd op de Geawei Nij Beets en op De Hoop Gorredijk wordt de verharding tegelijk met het riool aangepakt. Tenslotte wordt de slijtlaag vernieuwd op delen van Mandefjild Bakkeveen, Stationsweg Gorredijk, Tjalling Harkeswei Hemrik/Lippenhuizen, Hegedyk Langezwaag, Plasse Langezwaag/Terwispel, Kanaelwei noord en súd Nij Beets, fietspaden Harinxmaweg Olterterp, Grinzerleane Siegerswoude, Heawei, Ulesprong en Wispel Tijnje, Selmien-west Ureterp en de Tolleane Wijnjewoude.