Beleid jongerencaravans in Opsterland succes

Beetsterzwaag - Het Opsterlandse beleid rond de jongerencaravans is succesvol en hoeft niet veranderd te worden. Dat concludeert de gemeente uit de evaluatie van het beleid tot nu toe.

In december 2014 heeft de gemeenteraad het beleid jongerencaravans Opsterland vastgesteld. De gemeente staat toe dat jongerencaravans met aandacht voor veiligheid, gezondheid en omgeving worden gebruikt als ontmoetingsplek voor en door jongeren. Daarbij gaat Opsterland uit van de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren, samen met ouders en erfeigenaren. Zij moeten dit samen veilig en verantwoord organiseren en de gemeente houdt op afstand toezicht, in nauwe samenwerking met wijkagenten en jongerenwerkers. Als jongerencaravans niet voldoen aan de eisen die worden gesteld in het beleid worden ze in overleg met jongeren en hun ouders omgevormd of uiteindelijk verwijderd.

Balans

Bij de jaarlijkse evaluatie van het beleid wordt met de zogenoemde ketenpartners de balans opgemaakt over jongerencaravans in de gemeente Opsterland. Tijdens deze evaluatie wordt in ieder geval gekeken naar het aantal jongerencaravans, problemen die zich hebben voorgedaan rondom de jongerencaravans en het functioneren van het overleg en afstemming tussen de professionals rondom jongerencaravans.

In Opsterland zijn op dit moment twaalf jongerencaravans bekend, evenveel als in de afgelopen jaren. Een aantal hiervan staat echter momenteel leeg of er is weinig activiteit. Alle jongerencaravans zijn bezocht door de jongerenwerker van Timpaan. Er zijn geen grote problemen geweest bij jongerencaravans in Opsterland. Bij de ketenpartners zijn geen signalen bekend van grote incidenten. ,,De algehele conclusie van de evaluatie is dan ook dat er geen misstanden rondom jongerencaravans in onze gemeente zijn geconstateerd en dat jongerencaravans in onze gemeente worden gebruikt als belangrijke ontmoetingsplek voor en door jongeren, waarbij oog is voor gezondheid, veiligheid en omgeving’’, aldus burgemeester Ellen van Selm in het evaluatieverslag.

Het beleid rondom de jongerencaravans kan daarom zonder wijziging worden voortgezet. Er zal worden toegezien op de regel dat jongerencaravans alleen op privéterrein mogen staan. De verantwoordelijkheid blijft op deze wijze bij de eigenaar, wat er in de praktijk toe leidt dat er goed toezicht wordt gehouden.