Mensen met autismestoornis gedijen aan de Burefen tussen de senioren

DRACHTEN - Wethouder Jos van der Horst opent woensdagmiddag 3 februari op de Burefen het Steunpunt en de gemeenschappelijke ruimte van de woonvorm voor volwassenen met een autismespectrumstoornis en een normaal tot hoger IQ.

De Stichting Samendracht is in 2011 opgericht op initiatief van enkele ouders in Drachten, die al vanaf 2009 zochten naar mogelijkheden om hun volwassen kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normaal tot hoger IQ zelfstandig te laten wonen, met begeleiding op maat. Vanwege de stoornis moest de woonomgeving vooral veilig en prikkelarm zijn. Daarnaast moest de woonruimte volwaardig en betaalbaar zijn. Positief De Stichting vond medestanders in woningcorporatie Accolade, die een flat op de Burefen ter beschikking stelde, waarin vooral ouderen woonden. De J P van den Bent stichting kon ondersteuning op maat bieden middels een klein team van deskundigen. De eerste resultaten waren dermate succesvol, dat op verzoek van de Stichting vlakbij de eerste flat een tweede beschikbaar werd gesteld door Accolade. De Corporatie besloot daartoe, omdat de ervaringen van zowel de doelgroep, maar ook die van de omwonende senioren heel positief bleken. De beide flats Burefen 2 tot en met 100 en 102 tot en met 208 huisvesten inmiddels tien Samendracht-bewoners, de elfde woning wordt momenteel toegewezen. De groei van de groep was voor Samendracht reden om te streven naar een gemeenschappelijk ruimte voor de bewoners. Die ruimte kan tevens dienen als steunpunt voor zorgaanbieder J P van den Bent stichting. Augustus vorig jaar kwam een ideale flat vrij, vlak bij ingang en trappenhuis. De woning werd eigenhandig opgeknapt en ingericht. Oefening ,,Deze flat dient tot oefening, het leren aangaan en onderhouden van contacten met medebewoners. Dat is voor ASS'ers vaak een extra zware opgave'', legt voorzitter Peter B. de Boer uit. ,,Tegelijk pogen we zo de mogelijke vereenzaming tegen te gaan. Er zijn gezamenlijke koffie, kook en eet-momenten, alles bedoeld om te leren en tot verdere doorgroei en participatie te komen in de flat en mogelijk ook nog daarbuiten.'' Alhoewel de flat Burefen 162 al in gebruik is genomen vindt op 3 februari om 16.30 de officiële opening plaats door wethouder Jos van der Horst van Smallingerland. Op 6 februari zijn de buren uitgenodigd om te komen kijken, terwijl die dag ’s avonds door de Stichting Samendracht aan haar bewoners en hun begeleiders een feest met volledig verzorgde maaltijd wordt aangeboden. Goedkoper De begeleiding wordt nog steeds bekostigd middels PGB (persoonsgebonden budget). ,,Enerzijds omdat het de beste maatwerkvoorziening biedt, met soms meerdere zorgaanbieders aanvullend op één cliënt, anderzijds is het ook aantoonbaar goedkoper dan bij bekostiging middels zorg in natura (ZIN). Bovendien wordt het hele concept uitgevoerd door een non-profit organisatie. Dit is al met al een mooi voorbeeld geworden van een goed lopend project in Friesland, waar volwassenen met aan autisme verwante stoornissen en met normaal - tot hoger IQ volwaardig, prikkelarm, veilig, betaalbaar, zelfstandig, beschermd wonen tussen senioren'', aldus De Boer. www.samendracht.nl