Stichting Certificering vol lof over toekomstbestendige Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Opsterland-Ooststellingwerf - “De bibliotheken van Zuidoost Fryslân blinken uit in het inspelen op veranderingen in de maatschappij", meldt de landelijke Stichting Certificering Openbare Bibliotheken na een kwaliteitsonderzoek bij de bibliotheken.

De bibliotheken gaan helemaal mee met hun tijd, concludeert de stichting. Luit Postma, bibliotheek-directeur: “Dit is een erkenning voor onze manier van werken." "Er is een speciaal aanbod van activiteiten en producten ontwikkeld, toegesneden op leesbevordering en digitale vaardigheden, in het bijzonder voor jeugd in achterstandssituaties maar ook voor volwassenen. De hoeveelheid activiteiten is mede te danken aan het innovatieve karakter van de organisatie", staat in het rapport te lezen. "Je kunt er gewoon boeken lenen maar ook kan elk lid met de eigen bieb-pasgratis E-lezen. Er is hulp en uitleg bij het E-lezen en ook is er een digitaal spreekuur van de bibliotheek. Mensen helpen elkaar in het maandelijkse tablet-café;in Wolvega, Oosterwolde en Gorredijk zijn gratis spreekuren met een jurist; er is ‘oefenen met taal’ met begeleiding erbij voor laaggeletterden, regelmatig gaan prentenboeken naar kinderen van vluchtelingen, startende ZZP-ers vinden er een gratis werkplek; leerlingen die er studeren en elkaar ontmoeten; er zijn leuke makkelijke boeken voor kinderen en volwassenen met leesproblemen;de bieb werkt aan leesbevordering met peuterspeelzalen en scholen, geeft lessen media educatie in het onderwijs; er is een training digitale vaardigheid voor werklozen... Wie zich ontwikkelen wil kan dat betaalbaar doen bij de bibliotheek. Met boeken, E-lezen, gratis Internet, cursussen en activiteiten die er toe doen. Bovendien ziet het er overal prachtig uit bij de Bibliotheken van Zuidoost Fryslân, in Wolvega, Gorredijk, Oosterwolde, Beetsterzwaag, Noordwolde, Haulerwijk en Appelscha", aldus de lofzang van het certificeringsteam. Erkenning Luit Postma, bibliotheek-directeur: “Dit is een erkenning voor onze manier van werken en voor de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers. Wij zijn toekomstbestendig. We bieden heel veel rond taal, leren en je informeren. Kennis en informatie houdt steeds meer een combinatie in van digitaal en communicatie. Met onze sociale media spelen we daar op in. Onze site voor het onderwijs ‘Mediabegrip’ wordt erg gewaardeerd en is door het certificeringsteam geroemd als voorbeeld voor landelijk gebruik.” Onderzoek en gesprekken Het landelijke certificeringsteam onderzoekt één keer per vier jaar of de bibliotheek kwaliteit levert. Recent vond dit onderzoek weer plaats. Jaarverslagen en beleidsstukken zijn gelezen, bibliotheken en de website BZOF zijn bekeken. Er zijn gesprekken geweest met medewerkers, de OR, klanten en gemeentes. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken meldt in haar rapportage: "De cijfers van de Bibliotheek Zuidoost Fryslân met betrekking tot het aantal leden en uitleningen liggen enigszins boven het landelijke gemiddelde, dit ondanks de dalende tendensen. Het ledenpercentage is 26%, landelijk is dit 24%. Het gemiddeld aantal uitleningen bedraagt 36 per lid en 9 per inwoner, landelijk is dit respectievelijk 25 en 6." "Er is een gezonde balans tussen innovatief en ondernemend opereren en met de beide benen op de grond staan. Het management is ‘in control’. De medewerkers van Bibliotheken Zuidoost Fryslân scoren bovengemiddeld, hetgeen een resultaat is van de moderne en democratische visie op besturing die volgens de waarneming van het certificeringsteam landelijk gezien aangemerkt kan worden als ‘goodpractice’. Opvallend is de openheid waarmee inzicht wordt geboden." "Teneinde de kosten te matigen wordt gestreefd naar een combinatie van functies in de plaatselijke bibliotheken. In gezamenlijke huisvesting kan de bibliotheek een lokale ontmoetingsplek zijn." Ontmoetingsplek In de gesprekken met het certificeringsteam zijn daar voorbeelden van gegeven, zoals Noordwolde met het Nationaal Vlechtmuseum, Timpaan en de wereldwinkel; Appelscha met de wereldwinkel en Scala; Oosterwolde met een mediatheek voor het middelbaar onderwijs en een Digi-taalhuis in samenwerking met Humanitas, Scala en het ROC; Haulerwijk met de brede school; Wolvega met het steunpunt Bureau vrijwilligerswerk & mantelzorg en het ROC Frieslandcollege; Gorredijk en Ureterp met de WMO loketten. Voorloper en voorbeeld Het certificeringsteam concludeert: "Er is een speciaal aanbod van activiteiten en producten ontwikkeld, toegesneden op leesbevordering en digitale vaardigheden, in het bijzonder voor jeugd in achterstandssituaties maar ook voor volwassenen. De hoeveelheid activiteiten is mede danken aan het innovatieve karakter van de organisatie. Bibliotheek Zuidoost Fryslân is voorloper bij de ontwikkeling van digitale producten en bestrijding laaggeletterdheid. Het door de bibliotheek ontwikkelde digitale product www.mediabegrip.nl en de ‘leerlijn mediawijsheid’ en ‘mediakwartet’ kunnen beschouwd worden als voorloper en voorbeeld van synergie tussen de educatieve en digitale bibliotheek en Mediabegrip kan landelijk aangemerkt worden als ‘Best Practice."