Vraag om verruiming voor Paardencentrum leidt juist tot beperking

DRACHTEN - Het Fries Congres & Paardensportcentrum (FCPC) moet zo snel mogelijk rails met een treinstel verwijderen. Ook mogen er op het terrein geen mensen meer kamperen.

Beide activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan. De overtredingen kwamen aan het licht tijdens de omvangrijke behandeling van de vernieuwing van het bestemmingsplan, de afgelopen maanden. De eigenaar van het Paardencentrum had al eerder gevraagd om ruimere mogelijkheden voor het centrum. Hij mag nu twaalf keer per jaar een driedaags evenement houden dat niet met paarden heeft te maken. Hij zou graag al die 36 dagen apart willen gebruiken, omdat hij nu ook al een vergunning kwijt is voor een eendaags evenement. In opdracht van de gemeenteraad liet Smallingerland een onderzoek uitvoeren onder omwonenden en belanghebbenden naar eventuele gevolgen van de wijzigingen. De uitkomsten van het overleg is dat het FCPC geen uitbreiding krijgt van de mogelijkheden en dat er strenger op wordt toegezien of de eigenaar zich aan de regels houdt. Tal van klachten Het onderzoek is de afgelopen maanden uitgevoerd middels gesprekken met leden van de klankbordgroep Paardensportcentrum, de exploitant en de huurders van het FCPC en een enquête onder omwonenden, waarop bijna de helft van de 241 aangeschreven adressen reageerde. Begin februari heeft de gemeente in aansluiting op de vragenlijst nog gesproken met een aantal buurtbewoners. Tijdens de gesprekken kwamen tal van klachten naar voren over het beleid van het FCPC. De grens is voor de buurt nu bereikt. Omwonenden hebben de indruk dat de ondernemer de regels niet of nauwelijks naleeft. Vooral het verkeer naar en van het FCPC, dat in de loop der jaren enorm is toegenomen, wordt als een groot knelpunt ervaren. Daarnaast is geluid een grote ergernis. De grote rijhal is volgens de omwonenden een grote klankkast, door het dak dat geluid doorlaat en de betonnen vloer. Een derde overlastbron is de extra verlichting rond de tenten die bij grote evenementen op het evenemententerrein worden gezet. Buurt in gijzeling De buurt is verder boos omdat er al gezonde bomen verwijderd zijn en betonnen wegblokkades zijn verwijderd. Het autoverkeer heeft nu volkomen vrij spel. ,,We zitten in een situatie dat een exploitant die feitelijk door de jaren heen steeds weer lak heeft aan de regels, door een intensieve politieke lobby en beïnvloeding van de Gemeenteraad opnieuw een hele buurt in gijzeling heeft’’, aldus boze buurtbewoners in een brief aan de gemeente. Omwonenden hebben de gemeente uiteindelijk via een advocaat gevraagd om op te treden tegen de overtredingen. De klachten richtten zich op het feit dat er vaker evenementen worden gehouden dan is toegestaan en dat er geregeld beurzen zijn in de Vreewijkhal waarvoor geen vergunning is aangevraagd. Als voorbeeld wordt een hobbybeurs op 6 december vorig jaar genoemd. Ook zou er elke maand een kerkdienst worden gehouden van Christengemeente Doorbraak uit Drachten, die haar gewone diensten houdt in De Schakel aan de Klokhuislaan. Verder is er een spoorlijn bij het bedrijfspand neergelegd met daarop een treinstel. Kerkdiensten Smallingerland stuurde eind januari twee mensen langs bij eigenaar Brandsma tot en met het voorjaar al negen ontheffingen heeft benut. De rest van dit jaar kunnen er dus nog maar drie evenementen plaatsvinden zonder paarden. Volgens de exploitant is de agenda echter nog niet definitief en staan enkele activiteiten geboekt onder voorbehoud. Tijdens het bezoek heeft Brandsma opnieuw gevraagd om de twaalf keer drie dagen om te zetten in 36 ontheffingen van één dag. Daarnaast wilde hij voor vierdaagse evenementen (zoals de Occassionshow) dat de gemeente dit bij uitzondering opvat als één ontheffing. De kerkdiensten van Christengemeente Doorbraak kunnen volgens Brandsma worden gezien als congressen. Daarmee zouden ze binnen het bestemmingsplan passen. Volgens de gemeente gaat die redenering niet op. Ook kamperen op het terrein is niet toegestaan. Volgens Brandsma wordt al sinds 2006 een kampeerterrein ingericht voor het evenement Square (onderdeel van de Bethelkerk). Dit is destijds door de vorige eigenaar geregeld. De gemeente staat het kamperen echter niet langer toe. Op het parkeerterrein liggen vier stukken spoorrails opgeslagen, waarop twee treinstellen staan. Op dit moment wordt er volgens Brandsma niets mee gedaan en is het uitsluitend opslag. De bedoeling is dat de rails wordt aangelegd, maar hiermee wacht de uitbater op een nieuw bestemmingsplan. De ambtenaren hebben hem duidelijk gemaakt dat spoorwegverkeer en de bijbehorende opslag niet passen binnen de bestemming. Als hij op enig moment de rails wil aanleggen, dan zal hij dit eerst moeten aanvragen. De kans op vergunning wordt op nihil gesteld. Ook de stelling dat het gaat om een opleiding van ProRail werd door de gemeente niet geaccepteerd, omdat het FCPC geen opleidingscentrum is voor dit soort activiteiten. Verkeer en geluid Uit de antwoorden van de omwonenden, van wie bijna de helft meewerkte, blijkt dat de positieve en negatieve ervaringen met elkaar in evenwicht zijn. De grootste overlastveroorzakers zijn verkeer van en naar het FCPC en geluid vanuit het centrum. Een meerderheid spreekt zich uit tegen een mogelijke verruiming van niet-paardgerelateerde evenementen en horecagebruik. Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen vreest dat meer activiteiten kunnen leiden tot (geluids)overlast voor de buurt en de dorpen Boornbergum en Kortehemmen. Uit een gesprek van de gemeente met Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek en PaardMensOnderwiJs, die beiden de hal en het terrein huren voor activiteiten met paarden, blijkt dat ook zij ontevreden zijn. Veel activiteiten die het Fries Stamboek in het verleden in Drachten organiseerde zijn al elders ondergebracht, terwijl de exploitant het huurcontract met PMO heeft opgezegd. Betonnen vloer Een struikelblok voor paardenactiviteiten is volgens beide gebruikers de betonnen vloer in de grote hal. Om paardenevenementen te kunnen organiseren zijn enorme kosten nodig om de hal met zand op de vloer en tribunes geschikt te maken. Volgens beide instellingen draagt het type niet-paardgerelateerde evenementen dat er nu wordt gehouden verder niet bij aan een goede uitstraling van het centrum. Ook de provincie Fryslân is er niet voor om meer evenementen in de FCPC toe te staan. Een groter bovenregionaal aanbod zou ten koste gaan van de andere grootschaliger voorzieningen, zoals in ieder geval het WTC in Leeuwarden en Thialf in Heerenveen. Twaalf evenementen van drie dagen is volgens de provincie voldoende.