Zandwinput Weperpolder mag van gemeente uitbreiden

OOSTERWOLDE - De firma Oenema Zand BV mag de zandwinput in de Weperpolder uitbreiden. De gemeente Ooststellingwerf is in principe bereid medewerking te verlenen.

De firma Oenema Zand B.V. had al veel langer plannen om de huidige zandwinlocatie in de Weperpolder bij Oosterwolde uit te breiden. Omdat er sprake was van een enigszins verstoorde verhouding met de direct omwonenden is besloten eerst tijd te steken in het verbeteren van deze verhoudingen. De gemeente heeft hierin ook bemiddeld, met uiteindelijk een succesvol resultaat. Goede afspraken Er zijn met de omwonenden goede afspraken gemaakt, die op gezette tijden zullen worden besproken en zo nodig zullen worden bijgesteld. De gemaakte afspraken hebben in hoofdzaak betrekking op het nathouden van het zanddepot en het schoonhouden en onderhouden van de omgeving. De omwonenden zijn inmiddels door Oenema op de hoogte gesteld van de gewenste uitbreiding en hebben daar op voorhand geen bezwaar tegen. Daarom heeft het bedrijf nu daadwerkelijk een principeverzoek ingediend bij de gemeente. Op grond van het geldende bestemmingsplan mag er zand worden gewonnen en is er ruimte voor opslag van zand en grond. De nieuwe uitbreiding van 6 hectare is echter voorzien op agrarische gronden ten westen van de huidige locatie, en dat is strijdig met de regels van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2016. Medewerking van de gemeente is daarom alleen mogelijk wanneer voor de locatie een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld, waarin de uitbreiding planologisch/juridisch wordt geregeld en ingepast. Zandwinkel voor de regio De afgezette hoeveelheid zand in de afgelopen jaren geeft volgens de gemeente aan dat de zandwinpunt nog steeds als zandwinkel voor de regio fungeert. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen, omdat het aantal uitvoerings-projecten weer stijgt. Een belangrijke voorwaarde bij uitbreidingen vormt volgens het college van burgemeester en wethouders de landschappelijke inpassing. ,,Ook bij deze uitbreiding zal dat op een verantwoorde en zorgvuldige wijze moeten plaatsvinden.'' Van de provincie is een ontgrondingsvergunning nodig en een verklaring van geen bedenkingen tegen de milieuvergunning. Vanuit de provincie is aangegeven dat zij in beginsel positief tegenover deze uitbreiding staan. Dat is echter wel de laatste keer, waarschuwt Fryslân, want nog groter mag de zandwinput niet worden. Een belangrijke voorwaarde die de provincie stelt is dat de locatie uiteindelijk achtergelaten moet worden met een multifunctioneel karakter en openbaar toegankelijk moet zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld een recreatieplas of iets dergelijks. Zonnepanelen Een andere optie is om zonnepanelen op het water te plaatsen. Deze variant vindt de provincie acceptabel en valt voor hen ook onder de noemer multifunctioneel. Het plaatsen van zonnepanelen heeft ook de voorkeur van Oenema. Gelet op de hele discussie rondom duurzaamheid lijkt deze variant ook van gemeentezijde het meest reëel en uitvoerbaar. In het nieuw op te stellen bestemmingsplan zal deze dubbelfunctie in ieder geval planologisch mogelijk gemaakt moeten worden. Wat betreft geluid, bodem, flora en fauna voorziet de gemeente geen knelpunten, maar nader onderzoek moet daarover uitsluitsel geven. Wel wil de gemeente een overeenkomst sluiten met Oenema dat hij eventuele claims van planschade voor zijn rekening neemt.