Ooststellingwerf staat nieuwe woningen in Donkerbroek toe als 'lintvullers'

OOSTERWOLDE - De gemeente Ooststellingwerf is bereid medewerking te verlenen aan de bouw van twee woningen aan de Herenweg vlak buiten Donkerbroek.

De heer Van Weperen heeft gevraagd om de medewerking voor het bouwen van twee woningen op een eigen perceel. De huizen zouden gebouwd moeten worden tussen de nummers 122 en 124 aan Herenweg in Donkerbroek. De kavel valt net buiten de grenzen van de dorpskom, of het 'stedelijk gebied' zoals het heet in de Verordening Romte. Aanvaarbaar Volgens het college van burgemeester en wethouders maakt het terrein voor het oog nog wel onderdeel uit van de bestaande bebouwing. Met twee nieuwe woningen tussen de nummers 122 en 124 is er volgens b&w sprake van een aanvaardbare landschappelijke afronding of verdichting van een bebouwingslint. Op de kavel rust de bestemming agrarisch gebied zonder bebouwing. Het bouwen van de beide woningen is dus in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied. Om medewerking te kunnen verlenen zal er een zogenaamd 'postzegelplan' voor het betrokken perceel moeten worden opgestart: de gemeenteraad zal dit bestemmingsplan moeten vaststellen en het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân kan eventueel bezwaar maken. Medewerking is dus afhankelijk van de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten. Woonplan Het college ziet niet te veel problemen. De gemeenteraad heeft namelijk in 2011 in haar Woonplan 2011-2020 bepaald dat er wat meer mogelijkheden moeten komen voor de bouw van particuliere woningen. Het toevoegen van beide woningen op de manier die Van Weperen voorstelt is stedenbouwkundige gezien een verantwoorde invulling. ,,Het draagt bij aan de afronding van een bebouwingscluster, zonder afbreuk te doen aan de landschappelijke karakteristiek van de omgeving'', aldus het college. Wat de provincie betreft ligt het gevoeliger. De nieuwbouw op deze plek is namelijk in strijd met het beleid van de provincie, dat bouwen niet toestaat in het landelijk gebied. Ooststellingwerf ziet kansen door een beroep te doen op een artikel dat het mogelijk maakt een bebouwingslint te verdichten. Kippenhouderij De nabijheid van een intensieve kippenhouderij hoeft volgens onderzoek door stedenbouwkundige bureau Bugel Hajema geen bezwaar te zijn. De nieuwe woningen komen buiten de 'bedrijf- en milieuzonering'. Andersom zal ook de nieuwbouw geen beperkingen opleveren voor het bestaande bedrijf. De kosten voor de procedures die gevolgd moeten worden en de totale aanleg van infrastructurele voorzieningen zoals parkeerplaatsen, verlichting en riolering komen voor rekening van de aanvrager. Dit geldt ook voor eventuele onderzoeken die nog dienen plaats te vinden. Tevens dient de aanvrager zich garant te stellen voor toekomstige claims voor planschade.