Onderneemster Moleneind krijgt geen schadevergoeding voor Drachtstervaart

DRACHTEN - Limburgia Vlaaien aan het Moleneind heeft in september 2014 verzocht om vergoeding van inkomensschade, als gevolg van de werkzaamheden voor de aanleg van de Drachtstervaart. De gemeente wijst het verzoek nu af, op advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken.

Volgens de onafhankelijke deskundigen van Saoz, die alle planschadeverzoeken voor de gemeente beoordelen, is het verzoek verjaard en was er sprake van voorzienbaarheid. Bovendien had de onderneemster juridisch geen recht om de vergoeding te vragen, omdat ze geen eigenaar is van het pand. Minder personeel De exploitante van Limburgia Vlaaien voerde aan dat zij inkomensschade heeft geleden als gevolg van de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden voor het aanleggen van de Drachtstervaart. Om de schade te beperken is begonnen met bezorging van producten en is een tijdlang met minder personeel gewerkt. Keten Limburgia heeft de Drachtster winkel met marketingacties ondersteund en heeft het pand opgeknapt. De gemeente erkent dat er sprake is van tijdelijke inkomensschade, omdat de winkel in verband met de werkzaamheden een tijdlang minder goed bereikbaar was. Wel is er verschil van mening over regeling waaronder de aanvraag moet vallen. Volgens de onderneemster gaat het om nadeelcompensatie, maar volgens de Saoz is de schade een gevolg van de uitvoering van het bestemmingsplan Drachtstervaart. Dit betekent dat het verzoek ook binnen het stelsel van planschade moet worden beoordeeld. Verjaringstermijn Op het moment dat de onderneemster haar verzoek indiende was de verjaringstermijn van vijf jaar al verstreken, zowel voor planschade als voor nadeelcompensatie. Ook om andere redenen hoeft de gemeente volgens de SAOZ niets te betalen. De onderneemster huurde het pand namelijk nog niet op het moment dat het schadeveroorzakende bestemmingsplan Drachtstervaart onherroepelijk werd, te weten 5 januari 2007. Toen zij haar bedrijf startte, had zij dus kunnen weten dat er de komende jaren ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd zouden worden. Door toch met haar bedrijf op die plaats te beginnen aanvaardde zij het risico. Diezelfde datum is ook bepalend voor de verjaringstermijn. Volgens de onderneemster is in het verleden tijdens voorlichtingsavonden door de gemeente de verwachting gewekt dat eventuele schade ten gevolge van de aanleg van de Drachtstervaart voor vergoeding in aanmerking zou komen. Hierbij is nooit gesproken over verjaring. Volgens de gemeente worden tijdens dergelijke voorlichtingsbijeenkomsten nooit toezeggingen gedaan. Nog een verzoek Er speelt nog een verzoek om planschade op het Moleneind. De exploitanten van grand-café 't Smelnehûs hebben ook verzocht om schadevergoeding. Daar speelt de voorzienbaarheid geen rol en zij waren wel eigenaar van het pand. In die zaak zal de discussie over het van toepassing zijnde schadevergoedingsstelsel meer aan de orde komen, verwacht de Saoz.