Verenigingen Oldeberkoop op bezoek bij Plaatselijk Belang

Opsterland-Ooststellingwerf - De afgelopen winter ontstond binnen het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) Oldeberkoop het idee om met alle verenigingen die het dorp rijk is, in contact te komen. De actie werd door het bestuur: 'PB on Tour' gedoopt.

Het doel was om te inventarissen hoe bestuurlijk en verenigd Oldeberkoop er op dit moment voorstaat, samen met de wens van PB om te komen tot een nieuwe dorpsvisie. Inbreng van de vereniging als onderlegger voor deze visie achtte PB welkom. Verenigingen konden bij PB on Tour hun wensen kenbaar maken en tevens met elkaar uitwisselen waar hulp of advies nodig is of geboden kan worden. Twintig verenigingen Vooraf was door PB een indeling gemaakt in drie categorieën; sport, kunst-cultuur-muziek-toneel en als derde: overige voorzieningen. In elke groep zijn in Oldeberkoop iets meer dan tien verenigingen actief. Ruim twintig verenigingen gaven gehoor aan de oproep van het bestuur van PB  om: PB on Tour te bezoeken. Esther Veenhouwer, Jeen Nijboer en Anne Meestringa fungeerden elk bij een tafel als gespreksleider. Geassisteerd door een notulerende collega bestuurder werden bijzonderheden direct genoteerd voor de evaluatie. Centrale dorpsagenda Binnen de groepen was ruim gelegenheid om van gedachten te wisselen. Al tijdens de avond werden enkele interessante tips uitgewisseld. Bestuurlijk staat het verenigingsleven in Berkoop er gemiddeld, op hier en daar een aandachtspunt na, goed op. Besturen zijn trots op de hechte dorpsgemeenschap en zijn als inwoner blij om in Oldeberkoop te wonen en actief een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van het dorp. Het bestuur van PB zal op haar eerstvolgende reguliere vergadering PB on Tour evalueren en enkele aandachtspunten later naar de verenigingen terugkoppelen dan wel gebruiken voor de dorpsvisie.  Meerdere verenigingen gaven aan behoefte te hebben aan een centraal gecoördineerde dorpsagenda. Netwerkborrel Na anderhalf uur met elkaar te hebben gesproken volgde door de gespreksleiders een korte eerste evaluatie richting de aanwezigen. Het laatste uur van de avond werd zinvol besteed met een netwerkborrel in de kantine van het MFA MeJander. Afgaand op de eerste geluiden en het enthousiasme is het waarschijnlijk dat er een vervolg aan PB on Tour zal worden gegeven.  In het najaar gaat het bestuur van PB met dorpsgenoten om de tafel in zogenaamde dorpsarena’s. Hier zullen ondermeer de thema’s recreatie/toerisme, ondernemen, zorg/ouderen en wonen aan de orde komen.