Opsterland actualiseert gedragscodes voor raads- en collegeleden

BEETSTERZWAAG -  Opsterland actualiseert de gedragscodes voor raads- en collegeleden. Een nieuwe Platform monitoring integriteit houdt toezicht en geeft advies over integriteit.

Het college van b&w vraagt de gemeenteraad om op 4 juli de geactualiseerde gedragscodes voor raads- en collegeleden vast te stellen. Deze twee gedragscodes zijn het richtsnoer voor het handelen van de bestuurders. De gedragscodes gaan in op de volgende thema’s:  Voorkomen van belangenverstrengeling  Het veilig en verantwoord omgaan met informatie  Omgang met geschenken en uitnodigingen  Gebruik van gemeentelijke faciliteiten en middelen De actualisering van de gedragscodes was eind 2015 al vergevorderd. Zij zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de VNG. In verband met de behandeling van het rapport Berenschot is toen nog even gewacht met de agendering van de gedragscodes. De aanbevelingen uit het rapport Berenschot zijn in de gedragscodes verwerkt. Met het actualiseren van de gedragscodes en het instellen van het Platform monitoring integriteit zet Opsterland de reeds aangekondigde stappen op het gebied van integriteit. Later dit jaar wordt er ook een protocol voor het melden van integriteitsschendingen met betrekking tot de raad en het college ingevoerd. Platform In de raadsvergadering van 4 juli wordt de raad ook gevraagd om het ‘Platform monitoring integriteit’ in te stellen. Dit platform heeft tot doel het borgen en bevorderen van de integriteit van het handelen van raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van het college, de raad, de ambtelijke organisatie en mogelijk een externe vertrouwenspersoon of adviseur. Het instellen van het Platform Monitoring Integriteit komt voort uit een raadsmotie die tijdens de behandeling van het rapport Berenschot op 29 maart werd aangenomen. Raadsleden, collegeleden en ambtenaren gaan actief met integriteit aan de slag. Integriteit krijgt betekenis in het handelen en bij omgangsvormen. Om de integriteit samen te borgen gaan de Opsterlandse bestuurders en ambtenaren met elkaar over het thema integriteit in gesprek. Daarnaast worden er trainingen en dilemmasessies gehouden.