Voorintekenronde voor agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland

Drachten -  Elan Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland organiseert een voorintekenronde voor agrarisch natuurbeheer in het leefgebied 'Natte Dooradering' voor de periode 2017-2021.

Het leefgebied 'Natte Dooradering' is bedoeld voor ondersteuning aan soorten die in en langs de sloot leven. Hierbij wordt gedacht aan vissen, amfibieën, insecten en waterplanten. Pakketten zoals de botanische weiderand met een bemestingsvrije zone van vijf meter langs de slootrand in combinatie met gefaseerd slootschonen en baggeren met een baggerpomp en onderhoud van een poel of klein historisch water, kunnen in dit leefgebied worden afgesloten. Naast verbetering van de flora en fauna leiden deze pakketten automatisch tot een betere waterkwaliteit. Voorwaarde voor deelname van agrariërs is dat hun percelen in het door de Provincie ingetekende leefgebied ‘natte dooradering’ moeten vallen. Op de website van Provinsje Fryslân is een kaart te vinden met de begrenzing van de collectieven en een digitale kaart waarop het leefgebied natte dooradering is ingetekend: http://www.fryslan.frl/natuurbeheerplan2017 Neem voor meer informatie contact op met Elan Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland. Tot uiterlijk 1 september kunnen agrariërs laten weten of zijn belangstelling hebben en willen deelnemen aan de voorintekening, door een mail met contactgegevens  te sturen naar: info@elan-zofriesland.nl