Elfstedentocht voor Mountainbikers komt wèl door Opsterland

BEETSTERZWAAG -   Opsterlanders die er van dromen dat hun 'dorp' deel wordt van de Elfstedentocht, kunnen dit weekeinde hun hart ophalen. De tocht voor mountainbikers kan namelijk niet om deze regio heen, vindt organisator Fokko Hoeksma (48) uit Twijzelerheide.

Tekst en foto's Fokke Wester De Elfstedentocht voor mountainbikers start vrijdag in Dokkum en eindigt daar zondag ook weer. Dan hebben de 300 fietsers er wel een monstertocht van 385 kilometer op zitten. De tocht maakt deel uit van de Dokkumer Admiraliteitsfeesten. Zo zijn ze vijf jaar ook begonnen. Volgend jaar is er geen tocht, want Hoeksma wil het evenement voortaan om de twee jaar houden. Memorabel Eigenlijk is het een wonder dat de tocht nog steeds bestaat, want die eerste keer was niet een onverdeeld succes, zegt Hoeksma lachend. ,,It wie wol in memorabele edysje, want alle fytsers wienen nei de earste dei ûntefreden en lilk. Der gie wat ferkeard mei it iten, se fytsten troch in weilân dêr't krekt jarre wie en in protte rieden ferkeard omdat se net wend wienen om op GPS te riden. Boppedat wurke dy GPS ek noch te traach: as dy sei dat se de bocht om moasten, wienen se der al lang foarby.'' Hoeksma, die zelf veel ervaring had met meerdaagse fietswedstrijden in bijvoorbeeld Zuid-Afrika en ook gewend was aan wedstrijden met minimale informatie onderweg, stapte het podium op en luchtte zijn hart. ,,Ik sei tsjn de mannen: wy dogge 't foar jim. Der geane dingen mis, mar wy dogge ús bêst. Dêrnei ha wy net in wanklank mear heard.'' Sûkerbôltsje De organisatie leerde elk jaar bij, werkte steeds professioneler en nu draait alles op rolletjes, zegt Hoeksma. Hij maakte van zijn hobby zijn werk en organiseert nu onder de naam MTB-Clinics allerlei activiteiten op het gebied van mountainbiken. Het organiseren van de Elfstedentocht is de laatste maanden dan ook een dagtaak. Hoeksma gaat persoonlijk langs bij alle vijftien gemeenten om de benodigde vergunningen te regelen, maar bezoekt ook de 200 boeren en andere landeigenaren om toestemming te vragen om over hun land te fietsen. ,,En dan nim ik eefkes in sûkerbôltsje mei, dat brekt fuort it iis. Guon boeren rekkenje der al op dat ik wer lâns kom. Dit wie trouwens de earste kear dat ik op it gemeentehûs fan Opsterlân kaam. Doe't ik sei dat it foar de Alvestêdetocht wie, seach dy man my oan. Doe frege er: binne jo hjir dan wol goed?'' Mountainbikers gaan per definitie liever niet over gewone fietspaden, daarom moet er steeds een alternatieve route worden gemaakt buiten het bestaande wegennetwerk om. Dat is ook de reden dat Hoeksma er dit jaar voor kiest om door de Friese Wouden te gaan. Tussen Drachten en Gorredijk zijn namelijk nieuwe MTB-routes aangelegd. De routes, die bij elkaar 75 kilometer lang zijn, worden op 9 oktober officieel geopend, maar ze worden al enkele maanden gebruikt. ,,Ik hie al langer nei dizze hoeke sjoen, ast moai moantainbike wolst, kinst der eins net omhinne'', zegt Hoeksma. Aparte dingen Vorige week verkende hij een deel van de route bij Drachten met Miente Steensma, een van de initiatiefnemers van de MTB-routes in de Olterterper bossen. ,,Fokko hie de route al klear, mar ik fûn dat it op guon stikken noch wol wat leuker koe'', zegt Steensma. ,,It is geweldich wat se hjir foarinoar krigen ha'', vindt Hoeksma. Terwijl de echte Elfstedentocht zich vooral afspeelt in de noordelijke, kalere streken van de provincie, is het mountainbiken vooral populair in de bosrijke streken van Zuidoost-Friesland. De laatste twee edities van de Elfstedentocht werden dan ook niet voor niets gewonnen door de Drachtsters Henk Bos en Maurits Buist. ,,Mountainbikers hâlde fan útdagende en kreative parkoersen. Wy sykje altyd om aparte dingen. Sa ride se ek wol troch in feestâl hinne of troch in kroech. Dan is de stimpelpost op de taap.'' De driehonderd deelnemers rijden meestal in tweetallen, maar een aantal kiest er voor om de tocht solo te rijden. Er zijn drie etappes. Voor de twee overnachtingen schafte Hoeksma 150 driepersoons tentjes aan. Sommige stukken van het parcours worden op tijd gereden en van die tijdsblokken wordt het uiteindelijke klassement opgemaakt.  De eerste etappe gaat vrijdag van Dokkum naar Burgum, over 75 km. Vorig jaar al werd de afspraak gemaakt dat de fietsers over de Centrale As mochten en daarom gaan ze vrijdag in het nieuwe akwadukt bij Burgum ook dwars door de decorstukken van iepenloftspul De Dwerskop heen. Swier De tweede etappe gaat zaterdag via Drachten, Beetsterzwaag, Lippenhuizen en Gorredijk naar Molkwar, aan de IJsselmeerkust. Dat traject is 180 km. De laatste dag ligt het fietsparcours vrijwel gelijk met de echte Elfstedenroute, wanneer weer naar Dokkum wordt gefietst, een afstand van 135 km. ,,En fersin dy net, mountainbike is wol oardel kear sa swier as gewoan op in racefyts. Mar dy't hjir oan meidogge binne allegear leafhawwers, dy't der echt foar traind ha'', zegt Steensma, die de eerste editie van de Elfstedentocht zelf ook meefietste. De tocht mag dan wel over Drachten en Gorredijk gaan, wat betreft stempelposten doet Hoeksma geen concessies: die blijven namelijk in de elf steden. ,,Dat hâldt yn dat se it earste stimpeltsje pas krije yn Snits. Dan ha se der al 185 kilometer op sitten, hast like folle as de echte Alvestêdetocht'', zegt Hoeksma lachend. Hij rijdt zelf trouwens ook mee, voor het eerst. ,,Der stappe 65 frijwilligers omhinne en dy fertrou ik wol, dy witte wat der fan harren frege wurdt. En as ik al noadich bin, dan stap ik ôf.''