Geen vergunning voor proefboring Nij Beets

nij beets - Het college van Opsterland verleent geen omgevingsvergunning aan Vermilion B.V. voor het doen van een proefboring naar gas nabij Nij Beets.

Het bedrijf had de vergunning aangevraagd om een proefboring te mogen doen en daarvoor twee boorkelders, twee torenfundaties, een hemelwaterput, een hekwerk en een toegangsweg aan te leggen. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ geeft voor het betreffende gebied (nabij Ripen 19) de bestemming ‘Agrarisch’. De permanente winning van delfstoffen is strijdig met het bestemmingsplan. Voor tijdelijke situaties, zoals een proefboring, heeft het college de mogelijkheid om hiervan af te wijken. Dit kan alleen als de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden niet onevenredig worden aangetast.Het college is van mening dat dit niet gegarandeerd kan worden. Op basis van onderstaande argumenten verleent het college geen vergunning: Raadsmoties In de extra raadsvergadering van maandag 12 september heeft de gemeenteraad twee raadsmoties  aangenomen. In de ene motie wordt  het college opgeroepen om niet gebruik te maken van de mogelijkheidom  van de bestemming ‘Agrarisch’ af te wijken. De andere motie roept op om alles in het werk te stellen om nieuwe gaswinning en het opsporen van gas in de gemeente Opsterland te voorkomen. Gemeente luistert naar gemeenschap;er is geen draagvlak en bewoners maken zich zorgen De gemeente Opsterland is geen voorstander van gaswinning tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Draagvlak is één van deze voorwaarden. Draagvlak kan bijvoorbeeld ontstaan als het dorp instemt met compensatie van de winnende maatschappij. Dit principe staat bekend als ‘nee, tenzij’ en wordt ook door de provincie Fryslân gehanteerd. Gelet op de schriftelijke/mondelinge reacties van plaatselijk belang Nij Beets en verontruste bewoners,is er op dit moment geen sprake van draagvlak bij de bevolking. Gevolgen natuur en openstelling Polderhoofdkanaal onzeker In het kader van de openstelling van het Polderhoofdkanaal is een zware investering gedaan in de aanleg van een natuurcompensatiegebied op circa 280 meter van de gewenste locatie voor de proefboring. Niet uitgesloten kan worden dat de proefboring en de voorbereidende (bouw)werkzaamheden negatieve effecten zullen hebben op de natuur en (als gevolg daarvan) op de openstellingsperiode van het Polderhoofdkanaal voor de pleziervaart.