Dorpslied Doarp oan ‘e beke aanwinst voor Beetsterzwaag

Opsterland-Ooststellingwerf - Het dorpslied van Beetsterzwaag is zaterdag met applaus begroet.

De Friese tekst, geschreven door Sijanda Jelsma, gids van de plaatselijke werkgroep historische rondleidingen werd gezongen door componist en troubadour Adri de Boer onder begeleiding van muziekvereniging Euterpe o.l.v Menno Haantjes, voorafgaand aan het festival Bourgondisch Beetsterzwaag. Het lied beschrijft in vijf coupletten de geschiedenis van ‘De Sweach’ van ijstijd tot heden. Het initiatief voor een dorpslied is genomen door de commissie Open Monumentendag Beetsterzwaag. Voorzitter Aafje Bohlander moedigde het publiek aan het lied te blijven zingen bij allerlei gelegenheden en de koren het op te nemen in hun repertoire, zodat het lied een lang leven krijgt. Na de eerste presentie werden tekst en melodie geoefend met het publiek waarna het lied uit volle borst werd meegezongen. Wethouder Rob Jonkman feliciteerde de schrijfster met het prachtige lied en kreeg van haar de ingelijste tekst en de muziekopname overhandigd. Jonkman beloofde het ook een geweldige plek te geven. “Beetsterzwaag heeft eigenlijk bijna alles al, maar dit hadden we nog niet”. De tekst van het lied:  Doarp oan 'e beke, do bist my leaf Dyn grûn is foarme út iis en stiennen Tsientûz’nen lange jierren lyn De wyn bestode dyn keale flakte Troch rein, ûneinich, woeks it oan ‘t Lân fan ûnbegeanber fean Doarp oan 'e beke, do bist my leaf Nei iuwen ûnder stiltm' en sinne waard hjir berne it hege lân Mei fean, noch oeral deromhinne Mar heide, fjild en takomst lutsen Earmen en riken nei it sân Doe kamen kroech, fanfare en spiis Keunst, teater, merke en iis Sport en soargje foar in oar Feestfiere, sjonge mei elkoar Doarp oan 'e beke, do bist my leaf Âld Beets, fan beke komt dyn namme Ea in doarp fan grut gewicht Yn tiid dyn weardichheid betard Sill' w' ús oarsprong nea ferjitte De Sweach naam oer dyn kein gesicht Doarp oan 'e beke, do bist my leaf Myn Sweach, do herberch fan ferhalen Oer ûnheil en oer nocht, Earmoed, tarring, pronk en adel Wurkers, streupers en notab’len Do doarp fan ûnlyk en fan rjocht Mar ek fan kroech, fanfare en spiis Keunst, teater, merke en iis Sport en soargje foar in oar Feestfiere, sjonge mei elkoar            Doarp oan 'e beke, do bist my leaf Myn doarp, do bist in griene pearel En de Nije Boarn it snoer Myn dagen wol 'k mei dy ferkeare ‘k Wol hjir wurkje, boartsje, libje Folop genietsje yn 'e natoer Doarp oan 'e beke                            Do bist my leaf Doarp oan 'e beke myn moai Beetstersweach (2x)