Nieuwe rubriek in De Woudklank: Oer de Brêge

Opsterland-Ooststellingwerf - In deze nieuwe rubriek Oer de Brêge spreekt redacteur Fokke Wester mensen aan op de brug in de Gorredijkster Hoofdstraat.

Voor deze eerste aflevering sprak hij met Raoul de Jong (27) uit Jubbega. De geboren Heerenvener werkt bij Elinga Mode in Drachten. Waarom loop je over de brug? ,,Ik bin op wei nei Puur, want dêr wurket myn twillingbroer. Dêr soe ik krekt eefkes hinne. Ik kom oarspronklik fan It Hearrenfean en ha ek op'e Gordyk wenne, mar sûnt in jier wenje ik samen yn Jobbegea. Ik fiel my der thús. Yn Jobbegea wenje ús heit en myn broer ek en myn kameraden. Ik bin no wol in echte Jobbegeaster. Ik bin net in stedsminsk, mar echt in doarpsjonge. Drachten kin ek noch, dat is net echt in stêd-stêd, mar ik soe net yn Ljouwert wenje wolle.'' Als je iets mocht veranderen in Gorredijk, waarvoor zou je dan kiezen. ,,Ik ha echt gjin idee. Ja, dy leechsteande panden meie wol wat mear fuld wurde, mar fierder...'' Je ziet er hip uit. ,,Moade is foar my belangryk, ik mei der graach goed by rinne. Ik fyn myn wurk ek hartstikke leuk, mar dat is mear fanwege de omgong mei minsken.'' Zijn Gorredijksters modebewust? ,,Se klaaie har hjir frij rêstich, ja, bedeesd. It moat net te gek. Doch mar lekker normaal, dat fyn ik sels ek it belangrykst. Lekker dy sels bliuwe.'' Tekst en foto: Fokke Wester