Sportverenigingen in Ooststellingwerf gaan energie besparen

Opsterland-Ooststellingwerf - Gemeente Ooststellingwerf, Provincie Fryslân en Sport Fryslân gaan vanaf 27 oktober verenigingen helpen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie.

Sportverenigingen krijgen tips over hoe ze de energiekosten structureel omlaag kunnen brengen. In Ooststellingwerf hebben ongeveer twintig sportverenigingen baat bij investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Specialisten op het gebied van (duurzame) energie en financiering vertellen tijdens de informatiebijeenkomst op donderdagavond 27 oktober over de mogelijkheden om energie te besparen. Daarnaast neemt een duurzame verenigingen uit de regio de aanwezigen mee in opgedane ervaringen. Energiescan Geïnteresseerde sportverenigingen kunnen zich deze avond direct aanmelden voor een energiescan. Met een energiescan wordt inzicht verkregen in het energieverbruik en de staat van de sportaccommodatie en technische installaties. De vereniging kan met de verkregen informatie een afgewogen besluit nemen ten aanzien van uit te voeren maatregelen en financiering. Bij de uitvoering van technische maatregelen wordt gebruik gemaakt van zelfwerkzaamheid van de vereniging en het lokale bedrijfsleven. De vrijwilligers van de vereniging worden waar mogelijk ingezet om uitvoerende werkzaamheden te verrichten. Ook lokale installateurs, de sponsoren van de club, worden betrokken bij de installatie en onderhoud. Nieuwe subsidie voor verduurzaming sportaccommodaties In Fryslân zijn 450 sportverenigingen verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van een eigen accommodatie. Vanaf 2016 kunnen de extra kosten voor energieverbruik flink oplopen, gemiddeld € 1.200,- per vereniging door het vervallen van de ecotaks. Via een nieuwe subsidieregeling worden investeringen in energiebesparing en duurzame energie voor sportverenigingen met 30% gesubsidieerd. Op 2 januari 2017 kunnen sportverenigingen een subsidieaanvraag indienen. Om verenigingen direct te laten profiteren van deze regeling en om de extra energiekosten op te vangen zijn Sport Fryslân en Provincie Fryslân dit project gestart. Na een succesvolle pilot in Noordoost Fryslân, waar inmiddels bijna 30 sportverenigingen een energiebesparingsadvies hebben ontvangen, vindt uitrol van het project over de hele provincie plaats. De volgende gemeenten doen mee: Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a.,Tytsjerksteradiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Tytsjerksteradiel, De Fryske Marren, Súdwest Fryslân en Ooststellingwerf. De gemeente Ooststellingwerf heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal (duurzaam) te zijn.