Halvering drinkwaterwinning Terwisscha voor natuurdoelen

Opsterland-Ooststellingwerf - De drinkwaterwinning Terwisscha van Vitens wordt gehalveerd. Deze winning ligt in het Europees beschermde Natura 2000-gebied Drents Friese Wold.

De winning gaat van 6,5 miljoen naar 3,25 miljoen kuub per jaar. Dit is genoeg om de wettelijke natuurdoelen voor het gebied te behalen, meldt de Provincie Fryslân.  De halvering van de drinkwaterwinning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Drenthe en Fryslân. Via een overeenkomst hebben de provincies afspraken gemaakt met waterbedrijf Vitens. Deze afspraken gaan over de planning en financiering. Een halve waterwinning is acceptabel Het terugbrengen van de winning naar 3,25 miljard liter per jaar is voldoende om de verdroging te verminderen in het gebied. Dit blijkt uit onderzoek. Voordeel hiervan is dat de winning een redelijk forse hoeveelheid drinkwater blijft leveren aan Fryslân, meldt Provincie Fryslân.  Verdroging in het Drents Friese Wold Het Drents Friese Wold is door Europa aangewezen als belangrijk natuurgebied. Drenthe en Fryslânspannen zich in om de achteruitgang van de natuur in dit gebied tegen te gaan. De daling van de grondwaterstand is een belangrijk knelpunt om de natuurdoelen uit het Natura 2000-beheerplan te kunnen halen. Inmiddels zijn verschillende andere oorzakenvan de daling van de grondwaterstand aangepakt. Er zijn bijvoorbeeldingrepen gedaan in het bosgebied en in de landbouwgronden in De Oude Willem. Goede afspraken Vitens krijgt vijftig procent subsidie in de kosten (maximaal tien miljoen euro) voor het realiseren van een alternatief voor de winning. Drenthe stelt dit bedrag beschikbaar uit middelen die het Rijk voor natuurherstel in de provinciekas heeft gestort. De halvering van de winning wordt doorgevoerd wanneer de vervangende winning operationeel is. Provincie Fryslân en Vitens bekijken samen waar dit vervangende drinkwater vandaan moet komen.