Gorredijk kijkt de kunst af in Drachten en Dalfsen

DRACHTEN - Waarom het wiel uitvinden als het ergens anders al lang draait? Een flinke delegatie uit Gorredijk nam daarom vandaag een kijkje in Drachten en Dalfsen, om te kijken hoe de nieuwe Multifunctionele Accommodatie er uit kan zien.

Tekst en foto's Fokke Wester Gorredijk krijgt een nieuw MFA, ter vervanging van cultureel centrum De Skâns. In het nieuwe gebouw bij de Burgemeester Harmsmaschool krijgen ook de openbare basisscholen Flambou en Trimbeets onderdak, evenals Kinderopvang Kinderwoud. De beslissing om een nieuw MFA te bouwen had een lange aanloop nodig, vooral omdat er veel tegenstand was tegen het sluiten van De Skâns. Opknappen Een grote groep bewoners wilde het oude en vertrouwde gebouw opknappen, zodat het weer aan alle eisen kon voldoen. Uiteindelijk hakte de raad in november vorig jaar de knoop door in het voordeel van de nieuwbouw. Tegelijk met de bouw van de nieuwe MFA wordt de sporthal van Kortezwaag uitgebreid, om het gemis van de wegvallende sporthal van De Skâns op te kunnen vangen. Om Gorredijk en de Gordyksters voor te bereiden op de nieuwe situatie is gekozen voor een uitgebreid traject, met onder meer een Projectteam en een Klankbordgroep. De excursie naar Drachten en Dalfsen vandaag was een activiteit van het Projectteam. Er was een busvol mensen uitgenodigd, waaronder diverse gebruikers van De Skâns, leden van de Klankbordgroep, het Actiecomité Dizze Skâns Moat Bliuwe, ondernemersvereniging Whi, de nieuwe gebruikers van de MFA en raadsleden. Vanaf de opening In Brede School De Drait in Drachten kregen de bezoekers een rondleiding door beheerder Limke Wagenaar en coördinator Bredescholen Erna Balk. Zij voerden elk een groep langs de ruimtes van het wijkcentrum, christelijke basisschool de Voorde en openbare basisschool De Meander. Balk is nog maar kort bij De Drait betrokken, maar Wagenaar werkt al vanaf de opening in 2004 als beheerder van het wijkcentrum. ,,Ik bin begûn mei in oantal conciërges, mar dy binne sa stadichoan allegear fuortbesunige. Der is noch ien help oer foar 15 oeren wyks, mar foar de rest komt it allegear del op frijwilligers. En der binne nochal wat noadich, want dit gebou is iepen van sân oere moarns oant alve oere jûns'', legt Wagenaar uit. Nooit af Het vormen van een multi-functioneel gebouw met meerdere gebruikersgroepen is nooit af, zegt Erna Balk. ,,Het is een continu proces, je moet steeds kijken hoe je dingen kunt verbeteren. Zo moet je om de zoveel tijd de beheersovereenkomst en de gebruikersovereenkomsten nakijken, om te zien of alles nog wel klopt. Of je misschien oude afspraken moet aanpassen.'' Zo is op een gegeven moment de ruimte van de MOS (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland) verhuisd van boven naar beneden, omdat traplopen voor de oudere doelgroep een probleem was. Eén van de toiletten is verder omgebouwd tot kolfruimte voor moeders met jonge kinderen en een lokaal van een van de scholen is weer bij de MOS-ruimten gevoegd toen er minder kinderen kwamen. ,,Mar wy hâlde der rekken mei dat it oantal learlingen op den duer wer groeit. Ast mei mekoar sa'n gebou fulst, moatst ek fleksibel wêze kinne'', legt Wagenaar uit. Kinderen biljarten Toch heeft het veel voordelen, vindt Balk. Zo gebruiken Consultatiebureau, schoolarts en fysiotherapeut de zelfde ruimtes. ,,Je moet elkaar wel wìllen vinden, maar je komt elkaar hier tegen en dat werkt. Je kunt hier ook van alles. Je kunt hier je kind naar school brengen en daarna bloed laten afnemen. Deze week zag ik hoe ouderen van de biljartclub heel enthousiast scholieren van een jaar of tien het biljarten uitlegden. En het voordeel van een doorlopende lijn met de kinderopvang en de buitenschoolse opvang is dat kinderen hier op de basisschool op bekend terrein komen, ze hoeven niet meer te wennen. '' Heel gepuzzel Onder de excursiegangers bevond zich ook architect Femke Brouwer van Bureau Tromp - Wijbenga, dat de nieuwbouw in Gorredijk zal ontwerpen. ,,Wij hebben uiteraard al de nodige studies verricht, maar dit blijft interessant. Een verschil met hier is dat er in Gorredijk een theaterzaal bij moet, daardoor krijg je andere verdelingen en looplijnen. Het wordt nog een heel gepuzzel.'' Technische man/beheerder Henk Mulder van De Skâns gaat mee naar de nieuwbouw. Hij is er wel blij mee. ,,Dat oude gebouw is helemaal op, dat kan echt niet meer.'' De horeca van De Skâns gaat niet mee en dat wordt wel een gemis, zegt Harry Wester. Als voorzitter van 't Nut vindt hij dat een belangrijke voorziening. ,,Wy binne ien fan de fêste brûkers en wy kinne der net sûnder. By ús byienkomsten moat in buorreltsje skonken wurde kinne en dêrfoar hast fergunning noadich. Wy hienen leaver de âlde Skâns hâlden. Us doelgroep bestiet út âlderen en dy hâlde net sa fan feroaring.'' Feit De verhuizing is echter een voldongen feit, weet hij, dus zal de knop om moeten. ,,Jo kinne seuren bliuwe, of posityf meiwurkje. Wy ha keazen foar dat lêste en dêrom wolle wy der graach oer meiprate hoe't it der allegear út komt te sjen. Der is al in hiel soad beloofd, mar witst noait oft it allegear trochgean kin. Wy fjochtsje no foar ússels. En de gesellichheid, dy moatst der dochs sels yn bringe.'' Raadslid Doeke Venema ziet zijn beeld in De Drait aardig bevestigd. ,,It hat absolút mearwearde om ferskillende groepen by mekoar te setten. De kloof tusken de generaasjes wurdt dochs al sa grut. Ast se by mekoar bringst, krije se mear kontakt mei mekoar. Mar dêr is wol fleksibiliteit foar noadich.'' Ontmoeting Directeur Anne Tolsma van De Meander noemt de ontmoeting als voornaamste voordeel van een multifunctioneel gebouw met meerdere gebruikers. ,,Als je wilt samenwerken, dan moet je zorgen voor ontmoeting. Zo beginnen wij nu de dag met een bakje koffie met onze collega's van De Voorde. Toen zij hun plein wilden aanpassen, bleek dat wij daar ook aan toe waren en nu werken we samen met de gemeente aan een totaalplan. Dat hadden wij als Meander alleen nooit voor elkaar gekregen.'' Ook heeft De Voorde aangehaakt bij de landelijke open dag van de openbare onderwijskoepel, zodat ouders beide scholen in een keer konden bekijken. De Drait stamt uit 2004. Wat zouden jullie nu anders doen als je het opnieuw moest oppakken, vroeg Opsterlands raadslid Roel Vogelzang. ,,Meer bergruimte'', verzucht Erna Balk. Anne Tolsma: ,,Dit gebouw is gemaakt voor gebruikers met elk zijn eigen plek. Als ik nu opnieuw mocht beginnen, zou ik kiezen voor een verdeling in leeftijdsgroepen.'' Omgevingsmanager Klaas de Winter, die moet zorgen dat de nieuwe MFA straks naadloos in de omgeving past, noemt het bezoek bijzonder nuttig. ,,We gaan ons best doen om er echt de huiskamer van Gorredijk van te maken.''