Walking Music in Tijnje: avond vol verrassingen

Opsterland-Ooststellingwerf - ,,We doen het dit jaar helemaal anders dan vorige jaren met ons donateursconcert"stond te lezen in de aankondiging van het Walking Music Concert van de Christelijke Muziekvereniging De Bazuin in Tijnje. 

Ruim honderd muziekliefhebbers waren getuige van de nieuwe opzet. Eerst kon het publiek op vijf locaties in het dorp genieten van diverse muziekvormen. De tocht door het dorp werd afgesloten met het eerste officiële optreden van het B-orkest in de Muzykwein bij het sportveld. Na de zeer geslaagde uitvoering Troch de Buorren in december 2015, een co-productie van de Bazuin en toneelvereniging Rjucht en Sljucht, hebben zich een heel aantal nieuwe leden gemeld bij het korps. Dit leidde in maart 2016 tot de oprichting van het B-orkest, dat onder leiding van dirigente Trienke de Vries een geslaagde eerste optreden verzorgde. Daarna trokken publiek en muzikanten naar zaal Overwijk voor het tweede deel van de avond: een optreden van De Bazuin. Na een korte pauze, waarin publiek, muzikanten en hun instrumenten weer een beetje op temperatuur konden komen, kon de volle zaal genieten van een concert onder leiding van dirigent Guus Pieksma. Muziek leeft in Tijnje Na enkele nummers nam Johan Meesters, voorzitter van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân, de OMF, het woord. Meesters, zelf lid van De Bazuin, gaf aan dat Tijnje ,,grutsk wêze mei op dizze feriening”. Dat zo’n klein dorp het voor elkaar krijgt om zelfs een B-orkest op te richten geeft aan hoe de muziek leeft in Tijnje. Dat De Bazuin als eerste muziekvereniging, ter gelegenheid van het 110-jarige bestaan, een Ûnder de Toer-project heeft gerealiseerd heeft daaraan een geweldige bijdrage geleverd. ,,Takom’ jier sille der mear ferienings yn it ramt fan KH2018 it foarbyld fan De Tynje folgje.” Jubilarissen Hij roemde de verbondenheid van de leden met hun vereniging: ,,Sy fiele harren betrokken en tinke aktyf mei, sitte somtiden yn it bestjoer, sommigen sels al foar de twadde of tredde kear. It alle wiken mei elkoar spyljen bynt ús oan dizze feriening. Dat blykt wol út it feit dat wy jûn seis leden huldigje meie, dy’t al jierren lid binne: Hermina Akkerman en Hendrik Groen 25 jier, Minke Jeeninga en Fedde de Boer 40 jier en Jacob Groen en Freerk Akkerman mar leafst 50 jier. Foar alle jubilarissen jildt, dat sy al generaasjes spile ha by De Bazuin.” Meesters deelde daarna de bijbehorende versierselen uit: voor de dames een collier (wordt met enige moeite omgehangen) en de heren een speld. Natuurlijk werden de jubilarissen in de bloemen gezet en kregen zij een daverend applaus. Ereleden Toen nam Minke Jeeninga het woord. Zij vroeg Jitse de Jong en Jacob Groen naar voren. ,,De Jong is al jierren sekretaris en Groen ponghâlder. Mar sy binne net allinne bestjoerslid, sy dogge beide achter de skermen in hiele protte wurk; sy binne eins altiten ynit spier foar it korps. Dêrom ha de oare bestjoersleden besletten jimme earelid te meitsjen fan de feriening!” De beide heren kregen een oorkonde, hun echtgenotes een fraaie bos bloemen. Tekst en foto's: Keimpe Vlietstra