ZuidOostZorg trekt zich terug uit Sionsberg: Sûnenz Dokkum dicht

DRACHTEN - Ouderenzorgorganisatie ZuidOostZorg trekt zich per 24 december terug uit de samenwerking binnen Sionsberg. Hiermee komt een einde aan Sûnenz in Dokkum.

Kijk onderaan voor een reactie van Sionsberg. De reden voor het vertrek is dat De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) heeft gekozen voor het afsluiten van eenzijdige contracten met DC Klinieken en CCN en niet voor het integrale plan van ZuidOostZorg, MCL, Nij Smellinghe, de KwadrantGroep en GGZ Friesland. Dit plan werd door de partijen ingediend nadat bekend werd dat DFZ het contract met de huidige eigenaren per 1 januari 2017 opzegde. Het integrale model voor de zorg in Noordoost Fryslân was in 2014 de voorwaarde van DFZ en de reden voor de deelname van ZuidOostZorg. Verbonden Binnen dit plan waren de anderhalvelijnszorg in Sionsberg, de ondersteuning van de huisartsen in Noordoost Fryslân en de ouderenzorg in de regio met elkaar verbonden. De poliklinieken en de diagnostiek waren daarbij ondersteunend. Daarnaast waren preventieve activiteiten en de ondersteuning van ouderen, een groeiende groep in NO-Friesland, een belangrijk onderdeel van het plan. Hierdoor werd de overname van de failliete ouderenzorg door ZuidOostZorg en de KwadrantGroep, in 2015, verbonden met het plan dat ZuidOostZorg samen met DC Klinieken en CCN al eerder in 2014 indiende voor het nieuwe Sionsberg. In oktober 2016 werd bekend dat De Friesland Zorgverzekeraar voor de diagnostiek en poliklinische functies vanaf 2017 een eenzijdig contract heeft afgesloten met DC Klinieken en CCN. Met die keuze (en het niet kiezen voor het integrale plan van ZuidOostZorg, MCL, Nij Smellinghe, Kwadrant en GGZ Friesland voor de anderhalvelijnszorg) is de basis voor de deelname van ZuidOostZorg in Sionsberg weggevallen. Een anderhalvelijnscentrum zoals bedoeld (en zoals in Drachten in Sûnenz functioneert) is daarmee organisatorisch en financieel niet meer haalbaar. ZuidOostZorg ziet zich hierdoor genoodzaakt Sûnenz Dokkum te sluiten. Geen ontslagen Vanuit verpleeghuis De Waadwente zal ZuidOostZorg de huisartsen in de regio blijven ondersteunen en de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio blijven organiseren. De werknemers van Sûnenz hebben een contract bij ZuidOostZorg. Deze contracten zullen worden gerespecteerd en er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Sinds het begin van Sûnenz Dokkum in Sionsberg, heeft ZuidOostZorg veel geld en tijd geïnvesteerd om de samenwerking en de anderhalvelijnszorg tot een succes te maken. Dat de deelname in Sionsberg nu op deze manier eindigt, wordt door ZuidOostZorg dan ook zeer betreurd. ------------------------------- In een toelichting beschrijft ZuidOostZorg de achtergronden van het besluit: Na het faillissement van Zorggroep Pasana in 2014 is ZuidOostZorg, samen met DC Klinieken, door De Friesland Zorgverzekeraar gevraagd om met Sionsberg 2.0 een nieuw zorgconcept vorm te geven. Cardiologie Centra Nederland (CCN) werd door DC Klinieken gevraagd om hierbij aan te sluiten. De drie deelnemende partijen zouden ieder hun eigen ervaring en expertise inbrengen om dit in samenhang te integreren in een voor Nederland uniek concept: een transmuraal centrum, waarbij de huisarts als hoofdbehandelaar centraal staat en de poliklinische en diagnostische schil ondersteunend zijn. ZuidOostZorg was binnen de samenwerking verantwoordelijk voor de anderhalvelijnszorg, de andere partijen, DC Klinieken en CCN voor de diagnostiek en de poliklinische zorg. De meerwaarde van de transmurale zorg, die ook wel ketenzorg wordt genoemd, zou daarbij zitten in de verbinding tussen verschillende zorgpartijen. Een dynamische en cliëntgerichte vorm van zorg, waarbij een keten bijvoorbeeld zou kunnen bestaan uit de thuiszorg, de huisarts en een polikliniek. ZuidOostZorg nam daarom begin 2015 ook haar verantwoordelijkheid voor de failliete ouderenzorg in de regio, samen met de KwadrantGroep. In het model dat daardoor ontstond versterkten de cure (het nieuwe Sionsberg) en de care (de ouderenzorg) in de regio elkaar. Het realiseren van de anderhalvelijnszorg was daarbij voor de toekomst van de ouderenzorg essentieel. Het plan voor de cure was daardoor sterk verbonden met het plan voor de care en vice versa. Verschil in visie Al snel nadat de afspraken rondom het integrale plan waren gemaakt werd duidelijk dat de partijen binnen Sionsberg 2.0 verschillende visies hadden op de te varen koers. De aandacht werd voornamelijk gelegd op het ontwikkelen van de diagnostiek en de poliklinische functies, waardoor de samenwerking op het vlak van de anderhalvelijnszorg onvoldoende tot stand kwam. Omdat er in de initiële afspraken sprake van was dat het anderhalvelijnscentrum en daarmee de anderhalvelijnszorg juist centraal zouden staan, stelde DFZ hier in juli 2016 vragen over. Toen bleek dat de drie partijen het afgesproken plan binnen hun samenwerking niet tot een goede uitvoering konden brengen, besloot DFZ om het contract met de eigenaren van Sionsberg per 1 januari 2017 op te zeggen. Integrale oplossing ZuidOostZorg heeft zich vanaf het begin ingezet om het integrale plan zoals dat in 2014 was afgesproken uit te voeren. Ondanks het opzeggen van het contract door DFZ in augustus 2016 bleef ZiudOostZorg vertrouwen in deze oplossing voor zorg in de regio Noordoost Fryslân, waarbij cure en care met elkaar verweven zijn. Omdat DFZ na het opzeggen van het contract de mogelijkheid bood om opnieuw een plan in te dienen, besloot ZuidOostZorg opnieuw voor de door haar gemaakte afspraken te gaan staan. In september 2016 diende zij daarom, ditmaal met een viertal andere partijen, een plan in. Dit plan deed recht aan de afspraken over een integraal zorgmodel zoals die in 2014 zijn gemaakt. De partners die bij het plan betrokken waren, MCL, Nij Smellinghe, de KwadrantGroep en GGZ Friesland, waren in 2014 ook al onderdeel van de gemaakte afspraken. Binnen het plan konden ook de andere eigenaren van Sionsberg, DC Klinieken en CCN, zorg en diagnostiek blijven leveren. Deze partijen dienden bij DFZ echter ook een eigen plan in. DFZ sluit eenzijdig contract met DC en CCN In oktober 2016 werd bekend dat DFZ met DC Klinieken en CCN een contract had gesloten over de te leveren diagnostiek en de poliklinische zorg. ZuidOostZorg was niet op de hoogte van de inhoud van die afspraken. Met dat besluit week DFZ af van haar geïntegreerde koers t.a.v. de toekomst van de zorg in Noordoost Fryslân zoals zij deze eind 2014 heeft ingezet. Een koers, waarbij het anderhalvelijnscentrum het centrum vormt en wordt ondersteund door de diagnostiek en de poliklinische schil. Met deze keuze kiest DFZ niet voor het plan dat ZuidOostZorg samen met MCL, Nij Smellinghe, de KwadrantGroep en GGZ Friesland had ingediend. Dit plan sloot juist aan bij de geïntegreerde lijn zoals daar in 2014 afspraken over zijn gemaakt. Anderhalvelijnszorg essentieel voor ouderenzorg Om alsnog de anderhalvelijnszorg voor de regio te kunnen organiseren heeft ZuidOostZorg, samen met MCL, Nij Smellinghe, de KwadrantGroep en GGZ Friesland, op 31 oktober een afgeslankt plan gepresenteerd bij DFZ. ZuidOostZorg en haar partners hebben daarbij een aantal voorwaarden gesteld om dit plan te kunnen uitvoeren. De belangrijkste voorwaarde daarbij was dat de zorg integraal door de samenwerkende partijen geleverd kon worden, waarbij er een sterke verbinding bleef tussen de ouderenzorg en de anderhalvelijnszorg. Deze verbinding was ook de reden waarom ZuidOostZorg in 2014 zowel in Sionsberg als in de ouderenzorg is gestapt. Nu DFZ definitief heeft gekozen voor eenzijdige contractering en daarmee de integrale benadering, zoals die in 2014 was afgesproken, los heeft gelaten, is de basis voor de deelname van ZuidOostZorg in Sionsberg weggevallen. Zonder de verbinding tussen cure en care is een anderhalvelijnscentrum, maar ook de wijze waarop de ouderenzorg in de regio Noordoost Fryslân nu is vormgegeven, zowel organisatorisch als financieel niet haalbaar. ZuidOostZorg ziet zich daarmee genoodzaakt het anderhalvelijnscentrum Sûnenz te sluiten. De Waadwente Cliënten, familie, verwijzers, medewerkers en vrijwilligers van De Waadwente kunnen nu en in de toekomst blijven rekenen op ZuidOostZorg, waar De Waadwente een onderdeel van uitmaakt. Huisartsenbedden waar verschillende vormen van zorg geboden kan worden (basiszorg, intensieve zorg, palliatieve zorg) zullen in De Waadwente ter beschikking blijven staan van de huisartsen en hun patiënten uit de brede regio. De ouderenpoli, waar huisartsen terecht kunnen voor alle vragen, ondersteuning en advies op het gebied van ouderenzorg (en met consultfuncties van de specialist ouderengeneeskunde, geriatrisch verpleegkundige, psychiater en geriater) zal ook worden voortgezet. ZuidOostZorg heeft de afgelopen anderhalf jaar ervaren dat veel huisartsen uit Noordoost Friesland hier gebruik van maken, juist om de ouderen in hun praktijk maximaal te kunnen ondersteunen bij het zelfstandig thuis blijven wonen. De (zorg)vraag van burgers en cliënten blijft leidend voor ZuidOostZorg. Om richting te geven aan product- en dienstontwikkeling op basis van de vraag van de burger, zal daarom ook de huidige klankbordgroep, waarin inwoners vanuit diverse organisatie vertegenwoordigd zijn, worden gecontinueerd. Ouderenbonden, kerken, wijkraden, patiëntenverenigingen, vrijwilligersorganisatie en welzijnsorganisaties geven in deze klankbordgroep input op vragen en spreken samen over ontwikkelingen die breed spelen.
In een reactie bestrijdt Sionsberg dat de zorg verdwijnt: Poliklinische zorg Sionsberg blijft gehandhaafd Vandaag kwam het bericht naar buiten dat Sûnenz Dokkum in Sionsberg vanaf 24 december 2016 de deuren sluit. Dit heeft geen gevolgen voor de poliklinische zorg die in Sionsberg wordt geleverd. Dr. Igor Tulevski, cardioloog en voorzitter Raad van Bestuur: “Cardiologie Centra Nederland en DC Klinieken hebben half oktober een akkoord gesloten met De Friesland Zorgverzekeraar over de inkoop van poliklinische zorg in Sionsberg in Dokkum.” Concreet betekent dat, dat er voor patiënten van Sionsberg niks verandert. “Ook in 2017 kunnen de mensen uit Noordoost Friesland en daarbuiten gewoon terecht bij hun arts in Sionsberg.” Uiteraard betreurt Dr. Tulevski het dat de stekker uit Sûnenz wordt getrokken. “Maar wij garanderen dat wij, in nauwe samenwerking met de huisartsen, de anderhalvelijnszorg in Noordoost Friesland gestalte gaan geven, in een vernieuwend zorgconcept.”