Opsterland: 'Pas bestaande woningvoorraad aan de veranderende vraag aan'

BEETSTERZWAAG - In Opsterland sluit het aanbod van koop- en huurwoningen op termijn niet meer goed aan op de vraag.

Demografische ontwikkelingen zoals afnemende groei van de bevolking, ontgroening en vergrijzing zijn hier met name de oorzaak van. De vraag naar woningtypen en de bijbehorende voorzieningen verandert hierdoor. Zo neemt de vraag naar nieuwbouwwoningen en eengezins-woningen af, terwijl de vraag naar woningen voor kleine huishoudens en zorgwoningen toeneemt. Om tijdig in te spelen op de veranderende vraag heeft de gemeente de ‘Woonvisie gemeente Opsterland’ gemaakt. Bij het maken van de Woonvisie is de Omgevingsvisie 2015-2030 richtinggevend geweest. Wethouder Piet van Dijk: ,,Opsterland staat bekend als een gemeente waar het prettig wonen is. Dat willen we ook in de toekomst zo houden. Voorwaarde daarbij is dat het aanbod aan woningen moet aansluiten op de vraag. Omdat de behoefte aan nieuwbouwwoningen afneemt zal het accent komen te liggen op de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Betrokkenen bij het wonen (zoals gemeente, corporaties, marktpartijen, zorgpartijen en particuliere eigenaren) staan voor de uitdaging om de huidige woningvoorraad aan te passen aan de woonwensen en –eisen van de toekomstige doelgroepen. Dit vraagt een flexibele en creatieve aanpak om nu en in de toekomst iedereen een passende en betaalbare woning te kunnen bieden.'' Een aantal woondoelen en woonthema’s uit de Woonvisie - Alle doelgroepen kunnen in Opsterland voor passende huisvesting terecht (jongeren, gezinnen, alleenstaanden, senioren). - Nieuwbouw is flexibel; maatwerk en accent op grote dorpen; - Senioren (in combinatie met welzijn en zorg); - Woningen moeten betaalbaar en voldoende beschikbaar zijn (vooral sociale huurwoningen). Prestatieafspraken Op basis van de Woningwet 2015 moeten gemeenten, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties prestatieafspraken maken. Van belang daarbij is dat vraag en aanbod van sociale huur- woningen op elkaar afgestemd worden. De corporaties Elkien, WoonFriesland, Mooiland, Woonzorg Nederland en de gemeente hebben dit jaar voor de eerste maal prestatieafspraken gemaakt op basis van de Woningwet. Voor 2017 is vastgelegd wat de corporaties doen op het gebied van sloop, nieuwbouw, energiemaatregelen/duurzaamheid, huurprijzen, het aanbrengen van comfort en het zorgklaar maken van woningen. Bij de afspraken met Elkien en WoonFriesland is ook de huurdersvereniging De Bewonersraad betrokken. Voor het jaar 2017 zijn de prestatieafspraken formeel nog niet gebaseerd op de Woonvisie omdat die nog niet is vastgesteld. Wel zijn de contouren van de Woonvisie richtinggevend geweest. Daarnaast was de Omgevingsvisie en bestaand beleid het vertrekpunt voor de prestatieafspraken. Voor volgende afspraken vormt vanuit de gemeente de Woonvisie de basis. Inspraak De Woonvisie is nu nog concept en tot stand gekomen na twee bijeenkomsten met alle belanghebbenden. De Woonvisie ligt van 15 december tot en met 25 januari voor reactie ter inzage. De gemeenteraad wordt in maart 2017 gevraagd om de woonvisie te behandelen vast te stellen.