Opsterland geeft ruimte voor opwekken van zonne-energie

BEETSTERZWAAG - Opsterland wil een klimaatneutrale gemeente worden en zet daarbij in op het stimuleren van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

In deze gedachte past het om ruimte te geven aan zorgvuldig inpasbare initiatieven op het gebied van zonne-energie. Om deze initiatieven te stimuleren en in goede banen te leiden, heeft het college van b&w het ‘Ambitiedocument zonne- energie’ vastgesteld. Wethouder Rob Jonkman: ,,We willen een klimaatneutrale gemeente zijn. In die gedachte past het bewust omgaan met kansen voor zonne-energie. De prioriteit hierbij ligt vooral bij zonnepanelen op daken. Naast particuliere initiatieven zie ik bijvoorbeeld goede kansen om grote hoeveelheden zonne-energie op te wekken via zonnepanelen op bedrijfspanden. Zowel voor particulieren als bedrijven zijn verdienmodellen goed mogelijk.'' Wethouder Piet van Dijk: ,,Naast zonnepanelen op daken zijn ook zonneparken een mogelijkheid. Zo’n park kan in één keer genoeg stroom opleveren voor een heel dorp. De grootte van een zonnepark moet passen bij de schaal van een dorp. Het is ook denkbaar dat een paar kleinere dorpen één gezamenlijke park ontwikkelen. Voor ieder zonnepark geldt dat het goed in het landschap inpasbaar moet zijn en dat de mienskip bij de plannen betrokken wordt en erin kan participeren.'' Milieukwesties en -beleid In 2009 heeft de gemeenteraad via het document ‘Naar een klimaatneutraal Opsterland’ de start voor een klimaatneutrale gemeente gemarkeerd. In de ‘Omgevingsvisie 2015-2030 gemeente Opsterland’ zijn de kaders en doelen voor energiebesparing en duurzame energie vastgelegd. Het ‘Ambitiedocument zonne-energie is een uitwerking van de omgevingsvisie en beschrijft de concrete mogelijkheden en voorwaarden waaraan initiatieven voor zonne-energie moeten voldoen. Op dit moment is vooral duurzame energie een belangrijk (landelijk) thema waar veel energie op in wordt gezet. De ambities uit de andere hoofdstukken van het gemeentelijke milieubeleidsplan blijven wel actueel. Het college zal de raad daarom verzoeken om de verdere uitwerking van het milieubeleidsplan door te schuiven naar 2017.