Provincie: definitief geen bredere of nieuwe vaarweg naar Drachten

DRACHTEN - De Haven van Drachten krijgt definitief geen bredere vaarweg. Het investeren in een verbreding van de vaarweg, zodat er grote schepen naar Drachten kunnen varen, levert het minste op, zegt onderzoek dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd. Verbetering van het Van Harinxmakanaal blijkt het meest rendabel.

Om de Friese havens bereikbaar te houden voor grotere binnenvaartschepen, moet er geïnvesteerd worden in vaarwegen. Dit is van belang voor de concurrentiepositie van bedrijven in de havens en voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Investeren in het Van Harinxmakanaal (Leeuwarden - Prinses Margrietkanaal) blijkt het meest rendabel. Dat wijst onderzoek uit dat het College van Gedeputeerde Staten heeft laten doen. Kosten en baten en nut en noodzaak van investeren in de Friese vaarwegen zijn geanalyseerd in het onderzoek. Ook de behoefte aan en vraag naar bedrijventerreinen die afhankelijk zijn van water is hierin meegenomen. Op basis van het onderzoek doet het college een voorstel aan Provinciale Staten. Dit voorstel bevat een volgorde voor eventuele toekomstige investeringen. 1. Opwaardering Van Harinxmakanaal (Leeuwarden – Prinses Margrietkanaal) 2. Opwaardering vaarweg Heerenveen/Polsleat 3. Opwaardering Van Harinxmakanaal (Harlingen – Leeuwarden) 4. Opwaardering vaarweg Drachten Bovenaan het lijstje staat het verbreden en verdiepen van het gedeelte Leeuwarden – Fonejacht (Van Harinxmakanaal). Hierdoor kunnen klasse V schepen ook gebruik maken van de vaarweg. Op twee staat het verbreden en verdiepen van de huidige vaarweg naar Heerenveen bij Terherne. De derde optie betreft het verbreden en verdiepen van het Van Harinxmakanaal tussen Harlingen en Leeuwarden. Niet doorgaan De aanpak van de vaarweg naar Drachten wordt als vierde mogelijke investering genoemd. Op basis van het onderzoek stelt het college voor om niet door te gaan met de verdere uitwerking hiervan. Vorig jaar stelde wethouder Ron van der Leck van Smallingerland nog dat het voor de concurrentiepositie van de bedrijven rondom de haven van Drachten essentieel is dat de haven bereikbaar is voor de grootste binnenvaartschepen. Twaalf bedrijven zijn op dit moment afhankelijk van de vaarweg. De grootste daarvan zijn Kijlstra en Agrifirm. Volgens Van der Leck dreigt een aantal bedrijven Friesland te verlaten als de Vaarweg niet wordt verbeterd. Provinciale Staten buigen zich op 29 maart 2017 over het voorstel van mogelijke investeringen in Friese vaarwegen. Vervolgens beslissen ze dit jaar of de beschikbare 12 miljoen euro voor het Van Harinxmakanaal ook daadwerkelijk ingezet wordt voor het verbreden en verdiepen van Leeuwarden - Fonejacht. Lees hier de volledige Ruimtelijke Economische Analyse naar Havens en Vaarwegen in de provincie Fryslân Lees ook: Nader onderzoek naar vaarweg tussen PM-kanaal en Drachten