Actiegroep Skâns is te laat, maar mag wel meepraten van de gemeente

BEETSTERZWAAG - Gorredijk krijgt een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) bij de Harmsmaschool en de sport gaat naar Sportcentrum Kortezwaag. Dat besluit kan niet worden teruggedraaid, meldt de gemeente Opsterland aan de actiegroep Dizze Skâns Moat Bliuwe. Maar de actievoerders worden wel uitgenodigd om mee te blijven denken en praten over hoe het verder moet in Gorredijk.

In een brief van 11 november aan het college en de gemeenteraad van Opsterland vroegen Luit Beenen en Henk Hoen namens het actiecomité aandacht voor hun gevoelens en ervaringen met betrekking tot het besluitvormingsproces van het dossier De Skâns Gorredijk. In de brief geven Beenen en Hoen onder andere aan dat de werkwijze van de gemeente ten aanzien van het project MFA Gorredijk geen schoonheidsprijs verdient en dat het democratisch proces ernstig geweld is aangedaan. In contact blijven ,,Wij beschouwen uw brief als verzoek om met elkaar in contact te blijven en het bestaande contact verder te intensiveren'', schrijft het college van Opsterland deze week aan de actievoerders. De brief wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad, die hem kan vaststellen in haar vergadering van 30 januari. In de brief doet Opsterland voorstellen voor vervolgcontacten en informeert de gemeente de actiegroep over alle communicatie die binnen het project MFA Gorredijk plaatsvindt. Ook nodigt het college de actiegroep nog eens uit om zitting te nemen in de klankbordgroep, die meedenkt in het proces rondom het nieuwe MFA Gorredijk. Maar het raadsbesluit van 16 november kan niet worden teruggedraaid, stelt het college duidelijk. De gemeenteraad besloot toen onder andere om een nieuw MFA bij de Burgemeester Harmsmaschool (BHS) in Gorredijk te bouwen en de sport onder te brengen bij Sport- en ontmoetingscentrum Kortezwaag. Het is volgens het college juridisch niet mogelijk om een openbaar en democratisch genomen collegebesluit of raadsbesluit terug te draaien. ,,Dit is een zekerheid die opgesloten ligt in onze democratie.'' Uitnodiging De gemeente nodigt eerdere bezwaarmakers, die vorig jaar juli reageerden op een oproep van het Actiecomité, opnieuw uit voor een gesprek. Op de oproep reageerden 29 mensen. Die zijn eerder al uitgenodigd voor een gesprek met de externe omgevingsmanager Klaas de Winter. Negen mensen gaven aan dat zij daaraan geen behoefte hadden en slechts twee gingen op de uitnodiging in. Toch kunnen bezwaarmakers nog altijd in gesprek met De Winter, stelt de gemeente nu nog eens voor. ,,Mochten er ondanks een eerste afwijzen van de uitnodiging toch mensen zijn die een gesprek op prijs stellen, dan is de omgevingsmanager te allen tijde bereid om met hen in gesprek te gaan. Zoals hij eerder ook naar hen heeft aangegeven kunnen in dit gesprek de zorgen of meningen die mensen hebben worden gedeeld. Dat geeft ons ook de gelegenheid hier iets mee te doen in de planvorming.'' De gemeente organiseert voor alle gebruikers, projectpartners, pers en andere betrokkenen opnieuw excursies naar een voorbeeld-MFA, om samen gevoel bij het nieuwe MFA te krijgen en om inspiratie op te doen. Ook eerder al werden MFA's in Drachten en Hattem bezocht. ,,Wij waarderen het dat een vertegenwoordiging van uw actiecomité mee was. Het bezoek aan voorbeeld MFA’s werkt positief omdat het zorgt voor een gedeeld gevoel wat het nieuwe MFA in Gorredijk wel of niet moet zijn. Wij zijn voornemens om nog een tweede excursie te organiseren naar een locatie die nog meer overeenkomsten vertoont met de voorgenomen MFA die in Gorredijk komt. Wij hopen dat u dan ook weer deelneemt aan de excursie'', aldus de brief. Gemiste kans Ook nodigt de gemeente de Actiegroep opnieuw uit om zitting te nemen in de klankbordgroep, die vorig jaar juli onder het motto ‘Samen voor Gorredijk!’ is geïnstalleerd. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van omwonenden, de scholen, De Skâns en Plaatselijk Belang. De klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de projectpartners. Been en en Hoen hebben omgevingsmanager De Winter inmiddels al tweemaal aangegeven niet in de klankbordgroep zitting te willen nemen. ,,Wij denken dat dit een gemiste kans is, omdat juist de klankbordgroep het podium biedt om samen belangrijke keuzes te maken over hoe de nieuwe MFA eruit kan komen te zien en hoe het proces ernaartoe verloopt'', aldus het college. De gemeente spant zich maximaal in om iedere belangstellende te informeren over de voortgang, aldus de brief. De omgevingsmanager heeft het afgelopen jaar viermaal met vertegenwoordigers van het actiecomité gesproken, op 14 september zelfs met een collegelid er bij. Daarnaast is er een digitale nieuwsbrief en vanaf november wordt ook het medium Facebook (www.facebook.com/Opsterland) ingezet. Via de gemeentelijke website kan verder iedereen zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen. ,,De communicatie rondom het project blijft continu onze aandacht houden. Om de inwoners van Gorredijk en daarbuiten bij het project te betrekken en betrokken te houden zullen wij ook gerichte communicatie- en publiciteitsacties uitvoeren.'' Zonde Het besluit kan niet worden teruggedraaid, maar als de actievoerders mee willen praten, krijgen ze in elk geval de kans om er mee vorm aan te geven, stelt het college. ,,Wij zijn ons er van bewust dat het nieuwe MFA niet uw keuze is en dat het er van u ook niet hoeft te komen. Toch is het raadsbesluit een feit; er komt een nieuw MFA met theaterfunctie en de sport wordt ondergebracht bij Sport- en ontmoetingscentrum Kortezwaag. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kennis en inzet hieraan een positieve bijdrage kan leveren. Vanzelfsprekend bent u vrij om geen bijdrage aan het project te leveren. Daarmee vergroot u de kans natuurlijk wel dat het eindresultaat niet bij uw wensen of verwachting aansluit. Dat zou zonde zijn en wij verwachten dat u dat ook niet wilt. Graag pakken wij daarom ook samen met u de handschoen op om het nieuwe MFA tot een fijne woonkamer voor heel Gorredijk en daarbuiten te maken. Een woonkamer waar mensen graag naartoe komen en zich thuis voelen! Doet u mee?'' De Actiegroep mag van de gemeente ook meepraten over de invulling van het terrein waar de huidige Skâns staat. S. Wiersma, namens de gemeente projectleider, zal de actievoerders tijdig bij dit project betrekken. Het project wordt op dit moment door de gemeentelijke projectgroep voorbereid. Omgevingsmanager De Winter neemt verder binnenkort contact op met Beenen en Hoen om te polsen hoe zij daarover denken. Kijk ook op: De Facebookpagina van Dizze Skâns Moat Bliuwe Comité voert actie voor behoud van De Skâns