Steven Sterk spreekt Preek van de Leek uit in Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf - In de Mariakerk van Kortezwaag werd zondag de Preek van de Leek uitgesproken door Steven Sterk, directeur Tialda/ Steven Sterk BV en Uitgeverij Bornmeer, culturele alleseter.

Het thema van de preek was Wannear binne jo in Fries? Steven Sterk pleitte voor het verstevigen van de Friese identiteit. ,,Net omdat Friezen better binne, of minder, mar om behâld fan it oars. En as jo wolle kinne jo moarn beslute om Fries te wêzen en dêr hoege jo net Fries foar te praten, as jo mar kieze om jo te ferbinen mei de kultuer en minsken fan dit hoekje ierde." ,,It hawwen fan in identiteit is wichtich. As jo net witte wêr’t jo weikomme, kinne jo noait wat wurde en yn eltsgefal net jo libben yn balâns krije. Oer de hiele wrâld wurde diskusjes fierd oer identiteit. Mar net yn Fryslân." Foto's: J. van den Wijngaard