Ooststellingwerf nog niet achter convenant Nedersaksisch

OOSTERWOLDE - De gemeente Ooststellingwerf ondertekent het convenant Nedersaksisch voorlopig niet. Er zijn nog te veel vraagtekens, vindt het college.

De regionale Nedersaksische taal is nu erkend onder deel II van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Dat betekent dat de regering de streektaal erkent als een verrijking voor het Nederlands cultureel erfgoed. Betrokken provincies en gemeenten kunnen een eigen beleid voor het Nedersaksisch voeren. In een eerder traject is geprobeerd Europese erkenning te krijgen voor het Nedersaksisch, onder deel III van het Europees Handvest, wat niet gelukt is. Convenant De provincie Drenthe heeft samen met stichting Streektaalorganisaties in het Nedersaksisch Taalgebied (SONT) en ministerie van Binnenlandse Zaken het initiatief genomen om nu een Nederlandse erkenning te krijgen voor het Nedersaksisch. Hiervoor is een concept convenant opgesteld. De initiatiefnemers willen het convenant nog in de huidige kabinetsperiode afsluiten, dus vóór 15 maart 2017. De drie Friese overheden die het aan gaat (de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en de provincie Friesland) zitten op één lijn. De provincie heeft mede namens beide gemeenten in een brief aan de andere Nedersaksische overheden (de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland) geschreven dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over een aantal zaken voordat het convenant ondertekend kan worden. Meerjarenprogramma Als het convenant wordt aangenomen, erkent het Rijk de regionale taal Nedersaksisch als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek binnen Nederland. De ontwikkeling van het beleid en de ondersteuning van het Nedersaksisch ligt bij de overheden en de streektaalinstituten, die daarvoor een meerjarenprogramma moeten opstellen Dat programma moet het Nedersaksisch op moderne wijze voortzetten, het imago versterken en de gebruiksmogelijkheden stimuleren. Het meerjarenprogramma richt zich op vier domeinen, namelijk regionaal en lokaal bestuur, cultuur, media en onderwijs en kennisontwikkeling. Volgens Ooststellingwerf zijn de consequenties van het meerjarenprogramma onduidelijk. Het college van b&w vraagt zich af hoeveel invloed de gemeente op het programma zal hebben en of Ooststellingwerf wel genoeg capaciteit heeft voor de inzet die gevraagd gaat worden. Daarnaast is Ooststellingwerf het niet met alle uitgangspunten eens, zoals het stimuleren van het Nedersaksisch in domeinen waar de streektaal nu niet algemeen of gepast is. Plaatsnaamborden ,,Dat past niet binnen het beleid van onze gemeente. Het kan daarnaast verregaande consequenties hebben, zoals zelfs het moeten aanpassen van plaatsnaamborden'', aldus het college. Bovendien willen b&w er niet meer geld voor uittrekken dan ze nu doet. De gemeente Ooststellingwerf stelt haar volledige budget voor het Stellingwerfs nu nog als subsidie beschikbaar aan de Stellingwarver Schrieversronte. Voor andere of meer activiteiten die zouden kunnen voortkomen uit het convenant is volgens het college geen geld.