OWO-gemeenten: laat precariobelasting in tact

BEETSTERZWAAG/OOSTERWOLDE -  B&W van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland vragen minister Plasterk via een open brief om de beoogde afschaffing van de precariobelasting te heroverwegen.

De drie OWO-gemeenten vinden het logisch dat de kabels en leidingen die door gemeentegrond lopen, belast worden met de gemeentelijke precariobelasting. Gemeenten gebruiken deze inkomsten om de gemeentebegroting op orde te houden, lastenverzwaring voor burgers te voorkomen en voorzieningen op peil te houden. Dat wordt steeds moeilijker nadat het Rijk de laatste jaren uitkeringen aan gemeenten heeft verlaagd en bezuinigingen vraagt door te voeren. Een afschrift van de OWO-brief wordt naar de fracties van de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) gestuurd. Netwerkbeheerders Het belasten van kabels en leidingen die door bedrijven in grond van gemeenten of waterschappen zijn of worden gelegd vinden de OWO-gemeenten zeer verdedigbaar. Ook andere bedrijven moeten betalen als zij grond van gemeenten in gebruik nemen. Daarbij komt dat netwerkbeheerders zoals onder andere Stedin, Alliander en Enexis jaarlijks miljoenenwinsten incasseren waarop de precariobelasting in mindering kan worden gebracht zonder dat dit aanmerkelijke consequenties hoeft te hebben voor de tarieven van consumenten. Dit heeft hooguit consequenties voor het dividend van de aandeelhouders, die veelal gemeenten en provincies zijn. Gemiddeld levert de precario iedere OWO-gemeente circa 1,5 miljoen euro op. Deze belasting wordt door de netwerkbeheerders aan al hun klanten (consumenten) doorberekend. Dit betekent dat iedere klant meebetaalt aan de precariobelasting, ook al woont hij/zij in een gemeente die geen precariobelasting heft. Minister Plasterk heeft om die reden de precariobelasting afgeschaft en voor de betreffende gemeenten een overgangsperiode van 10 jaar aangekondigd.