Opsterland staat alleen bezwaar Vermilion tegen weigering boorvergunning toe

BEETSTERZWAAG - Opsterland heeft alle bezwaarschriften tegen de weigering om proefboring naar gas toe te staan afgewezen.

De bezwaren tegen de weigering richtten zich vooral op de onderbouwing en motieven van de beslissing van de gemeente. De gemeentelijke bezwaarcommissie heeft in januari alle bezwaren bekeken en oordeelt dat ze allemaal niet-ontvankelijk verklaard moeten worden. Alleen het bezwaar van Vermilion is ontvankelijk verklaard. In de bezwaarprocedure krijgt Vermilion nog de gelegenheid om de bezwaren mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Wel meegewogen De argumenten uit de niet-ontvankelijk verklaarde bezwaarschriften worden door de gemeente wel meegewogen in de verdere procedure, zo laat het college weten in haar brief over de bezwaarschriften. ,,Wij hebben immers net als u het standpunt dat wij op de beoogde locatie geen proefboringen willen. Wij zullen de argumenten die u heeft genoemd in uw bezwaarschrift zo mogelijk betrekken bij ons verweer.'' Op 8 juni 2016 heeft Vermilion een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitvoeren van een proefboring op een perceel nabij De Ripen 19 in Nij Beets. In de raadsvergadering van 12 september 2016 hebben diverse bewoners van Nij Beets hun bezwaren tegen de proefboring kenbaar gemaakt en toegelicht. Op 13 september 2016 is de vergunning geweigerd. Deze beslissing is dezelfde dag bekend gemaakt aan de aanvrager. Particulieren De bezwaarschriften waren daarna ingediend door een aantal particulieren, het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Park Nij Beets en door Anko Postma van Dorpsbelang namens een flink aantal dorpsbewoners. Argumenten zijn onder meer dat hun woning door de boorplaats 30 tot 40 procent in waarde zal verminderen en dat er veel meer bouwverkeer langs zal komen. Verder zal het heien voor de boorinstallatie risico op schade aan woningen opleveren. Daarnaast zullen de booractiviteiten een negatief effect hebben op de nabijgelegen petgaten en de Ecologische verbindingszone. Daarnaast worden argumenten genoemd als verrommeling van het landschap en schade aan natuurbeleving. Die bezwaren zijn volgens de commissie niet voldoende individueel en rechtstreeks. Volgens de Commissie van Bezwaar heeft een aantal protesteerders geen eigen, rechtstreeks, persoonlijk, objectief bepaalbaar en actueel belang, zoals vereist is volgens de bezwaarprocedure. Ze wonen niet dicht genoeg bij de boorlocatie of hebben er te weinig zicht op. Bovendien gaat het slechts om een tijdelijke proefboring, zodat de veronderstelde overlast niet blijvend is. Ook de Vereniging van Eigenaren is niet-ontvankelijk verklaard, omdat volgens de bezwarencommissie een VVE zich normaliter slechts inzet voor de eigendomsbelangen van de eigenaren binnen het complex zelf, en niet voor (de gevolgen van) planologische ontwikkelen in de omgeving. Geen verband Het belangrijkste argument van de Bezwaarcommissie is dat er geen verband is tussen het besluit van de gemeente en de aangegeven belangen, omdat de boorvergunning juist is geweigerd. Bezwaarmakers geven aan het eens te zijn met de strekking van het bestreden besluit. De door hen gestelde onjuistheid wat betreft de onderbouwing om te komen tot de weigering, is volgens de commissie niet van belang. De protesten zouden alleen gelden als de gemeente een voor hen nadelig besluit zou hebben genomen. Nu het besluit echter juist positief is, is er geen noodzaak bezwaren in te dienen en is er geen sprake van schade en derhalve ook niet van recht op planschade. Door het aanvechten van het bestreden besluit kan er dus geen verbetering van hun rechtspositie plaatsvinden. ,,Bij gebrek aan procesbelang zijn alle bezwaarmakers derhalve niet-ontvankelijk.''